Π.Ε.Πέλλας

Ανάθεση του έργου της καθαριότητας

642Προβολές

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω παγίου κατ` αποκοπή χορηγήματος για Α΄ εξάμηνο του 2020».
ΣΧΕΤ.: Η αρ. 28/23-12-2019 (ΑΔΑ :ΨΖΘΩ7ΛΛ-ΗΗΑ) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
– Εχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική απόφαση, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας προτίθεται να αναθέσει το έργο καθαριότητας της , μέσω πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος με προϋπολογισμό 500 ευρώ μηνιαίως σύμφωνα με τις οριζόμενες στον συνημμένο πίνακα προδιαγραφές. – Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας το αργότερο μέχρι τις 17-01-2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. – Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι η χαμηλότερη τιμή .Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές που αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες ή από τον προϋπολογισμό , η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τις απορρίψει προς διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και της τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. – Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στις απαιτήσεις καθαριότητας οι οποίες τίθενται στην ενότητα Α.1 του συνημμένου πίνακα προδιαγραφών (εργασίες καθαρισμού, συχνότητα καθαρισμού κλπ.) στις οποίες απαιτείται ο ανάδοχος του έργου της καθαριότητας να ανταποκρίνεται ακριβώς , ειδάλλως δεν θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου και η σύμβαση με τον ανάδοχο θα λύεται.
Μ .Ε. Π. Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
Α .ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α.1 Απαιτήσεις καθαριότητας Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στεγάζεται στο Διοικητήριο επί της οδού 18ης Οκτωβρίου 25 στην Έδεσσας, στο ισόγειο. Εντός αυτής υπάρχουν δύο συγκροτήματα (ανδρών – γυναικών) τουαλετών. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επιθεωρήσουν τους χώρους πριν από την κατάθεση της προσφοράς τους γίνονται δεκτοί μετά από συνεννόηση, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης.
-Απαιτείται καθαριότητα καθημερινά, στους χώρους των γραφείων και στις τουαλέτες ως εξής: καθαρισμό ολόκληρου του ισογείου καθημερινά. Καθαριότητα των γραφείων α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό.
β)Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμμάτων στα καλάθια.
γ)Ξαράχνιασμα, ξεσκόνισμα των γραφείων και βιβλιοθηκών, καθαρισμός τηλεφωνικών συσκευών, μηχανών γραφείου και Η/Υ. Καθαριότητα στις τουαλέτες
α)Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα κατάλληλα υλικά και εξοπλισμό β)Αποκομιδή απορριμμάτων από τους κάδους και αλλαγή σάκων απορριμμάτων στα καλάθια γ)Καθάρισμα νιπτήρων με τα κατάλληλα καθαριστικά-απολυμαντικά δ)Σχολαστικό καθάρισμα και απολύμανση λεκανών τουαλέτας με τα κατάλληλα αθαριστικά/απολυμαντικά ε) Επανατοποθέτηση χαρτιού τουαλέτας και υγρού σαπουνιού.

Καθαριότητα σκαλοστασίων Οι πίσω σκάλες θα σκουπίζονται και θα σφουγγαρίζονται καθημερινά. Δυο φορές το μήνα θα γίνεται καθαρισμός των κουφωμάτων και των υαλοστασίων των ανοιγμάτων των παραπάνω χώρων. Α.2 Λοιποί όροι καθαριότητας
α)Η καθαριότητα θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα προς το τέλος του ωραρίου (15:00-18:00) β)Σε περίπτωση αργίας η καθαριότητα θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα γ)Όλα τα έξοδα της καθαριότητας (υλικά καθαριότητας, απορρυπαντικά, σφουγγάρια κλπ) θα βαρύνουν το συνεργείο καθαρισμού, πλην του χαρτιού υγείας και του κρεμοσάπουνου . δ)Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δώσει το συνεργείο σε ότι αφορά τα απαραίτητα υλικά απολύμανσης των χώρων υγιεινής. Τα υλικά καθαριότητας-απολύμανσης που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος θα φέρουν αναγραμμένο τον αριθμό καταχώρησής τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους και θα πρέπει να είναι φιλικά στο περιβάλλον. ε)Κάθε τυχόν πρόβλημα που προκύψει στους ανωτέρω χώρους (διαρροή, βλάβες στις εγκαταστάσεις κλπ) θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. στ)Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης είναι αρμόδια να υποδείξει οποιαδήποτε συμπληρωματική ανάγκη καθαριότητας προκύψει εφόσον κρίνεται απαραίτητο και το σχετικό δικαίωμα δεν ασκείται καταχρηστικά.

Β . ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία (καταβολή των νομίμων αποδοχών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση του νόμιμου ωραρίου κλπ) -Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου έναντι του προσωπικού του για το οποίο φέρει αποκλειστικά την ευθύνη -Επίσης υποχρεούται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο για κάθε τρίτο -Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση τις κείμενες εργατικές διατάξεις. Προς τούτο θα πρέπει ο ανάδοχος όταν του ζητηθεί να προσκομίσει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων-αναγγελιών στο ΙΚΑ των εργαζομένων ή των αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να δηλώνονται σε Υπεύθυνη δήλωση. Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -Η προσφορά του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει: α)Οικονομική προσφορά με το συνολικό ποσό σε ευρώ για κάθε μήνα εργασιών (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το έργο. Η χρήση του εξοπλισμού καθώς και τα απαραίτητα υλικά καθαριότητας, φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. β)Περιγραφή αναλυτική των μηχανικών μέσων (υλικοτεχνικού εξοπλισμού) που θα χρησιμοποιηθούν γ)Ποινικό Μητρώο δ)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ε)Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και προσκόμιση στη συνέχεια του σχετικού πιστοποιητικού στ) Αντίγραφο Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που να αφορά Υπηρεσίες Καθαρισμού και Απολυμάνσεις Διαφόρων Χώρων, ISO 9001 ή την αίτηση κατάθεσης για την έκδοσή του. ζ) Υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου

Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η δαπάνη καθαριότητας μέσω παγίου χορηγήματος, βαρύνει αποκλειστικά τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Μετά την παραλαβή της απόδειξης ή του τιμολογίου, στο τέλος κάθε μήνα και αφού βεβαιωθεί η εκτέλεση του έργου της καθαριότητας από την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης, η πληρωμή από την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης θα γίνεται με παράδοση επιταγής του αναδόχου του έργου της καθαριότητας. Η ανωτέρω πληρωμή γίνεται αφού πραγματοποιηθεί η απαραίτητη διοικητική διαδικασία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για την ενταλματοποίηση της δαπάνης ώστε να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα στο όνομα της δικαιούχου Προϊσταμένης της Διεύθυνσης. Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του, σε περίπτωση κατάργησης της Υπηρεσίας ή υπαγωγής της σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ή σε περίπτωση μεταφοράς/μεταστέγασης της Υπηρεσίας (Διεύθυνσης ή Τμημάτων της Διεύθυνσης σε νέες ταχυδρομικές διευθύνσεις) ή εφόσον προκύψει ανάδοχος μέσω ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής υπηρεσιών του αναδόχου

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.