Αγροτικά

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

1.3kΠροβολές

Από την ΔΑΟΚ ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ανακοινώνεται η 1η τροποποίηση της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18/Β/2019) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020»:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 «Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων» αντικαθίσταται ως εξής:
«6.Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας ο οποίος αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου και την υποχρέωση τεχνικής στήριξης του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμής, κλπ). Η σχετική έννομη σχέση αποδεικνύεται μέσω σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του συμβούλου και του υποψήφιου.»

2. Η παράγραφος 2.β) του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής:
«2β) Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται ύστερα από την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ, και υπογεγραμμένο τόσο από τον υποψήφιο όσο και από το σύμβουλό του.»
3. Η παράγραφος 3.10 του άρθρου 14 «Αίτηση Στήριξης – Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά» αντικαθίσταται ως εξής:
«3.10 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του σύμβουλου γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας σχετικά με τη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του επιχειρηματικού σχεδίου.»
4. Η παράγραφος 18.1 του άρθρου 22 «Αίτηση Πληρωμής – Επαλήθευση – Πιστοποίηση και Ολοκλήρωση της Πράξης» αντικαθίσταται ως εξής:
«18.1 Έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου:
Η Έκθεση Ολοκλήρωσης Επιχειρηματικού Σχεδίου συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα και αφορά την κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης του έτους υποβολής της αίτησης πληρωμής ή του προηγούμενου έτους. Στην εν λόγω έκθεση αναλύονται παράμετροι σχετικά με την τελική κατάσταση της γεωργικής εκμετάλλευσης, τις δράσεις και ενέργειες που έγιναν και αποδεικνύεται η ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των σχετικών δεσμεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την αρχική κατάσταση, το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό σχέδιο, στοιχεία σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων και τροποποίηση επιχειρηματικού σχεδίου, που ενδεχομένως έλαβαν χώρα) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό δεικτών και την αξιολόγηση του υπομέτρου 6.3 σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.
Η Έκθεση ολοκλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου συντάσσεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας και υπογράφεται από τον αρχηγό της εκμετάλλευσης και από τον συντάκτη της.»

Άρθρο 2
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.