Δ. Νάουσας

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

121Προβολές

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας» K.A.: 02.64.7322.001 Προϋπολογισμός: 1.615.564,88 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της πράξης:

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

 

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με τη σύμφωνη γνώμη διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ »

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ », με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 14/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανέρχεται στο ποσό των 1.302.874,90 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 1.615.564,88 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Ήτοι:

Δαπάνη Εργασιών χωρίς ΓΕ + ΟΕ και χωρίς απρόβλεπτα:

(Οικοδομικά 561.893,87, Η/Μ 328.395,63, Πράσινο 50.999,30)                                              ΣΥΝΟΛΟ: 941.288,80 €

Δαπάνη Εργασιών με ΓΕ + ΟΕ και με απρόβλεπτα:

(οικοδομικά 762.489,98, Η/Μ 445.632,87, Πράσινο 69.206,05)                                               ΣΥΝΟΛΟ: 1.277.328,90€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                                                                                          169.431,98€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):                                       166.608,12€

που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Φ.Π.Α.:                    312.689,98€

(Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται απολογιστική δαπάνη με ΓΕ + ΟΕ ποσού 500,00€ και αναθεώρηση στις τιμές ποσού 25.046,00€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016.)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2-10-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, δηλαδή 26.057,50 και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 26-11-2024.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις και τη διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 (δώδεκα) ημερολογιακοί μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», «Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Νάουσας» και είναι εντεταγμένο στο Τ.Π. 2023 και στον προϋπολογισμό του 2023 του Δήμου Νάουσας στον Κ.Α. 02.64.7322.001 και δημοπρατείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μπάμπος (τηλ.: 2332021829) της Τεχνικής Υπηρεσίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.