Εργασία

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

1.2kΠροβολές

Συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ ΑΓΡΑ, που εδρεύει στο Νομό Πέλλας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΔΕ Μηχανοτεχνικός ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους
οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα
Ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας
Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) (με σήμανση έκδοσης 3003-2017) για
την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ)
και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών
(ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ»
του Κεφαλαίου II του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση
με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓΖΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ /ΥΗΣ ΑΓΡΑ Τ.Κ. 582 00 – ΕΔΕΣΣΑ Τ.Θ 4,
υπόψιν κου Τάνου Περικλή, τηλέφωνο επικοινωνίας (23810 – 26174).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β)
στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr)· γ)
στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr),
απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες
και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες -> Έντυπα – Διαδικασίες -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 για την ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα/ΥΗΣ Άγρα

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 07.01.2019 έως και Τετάρτη 16.01.2019

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.