Δ.ΈδεσσαςΕργασίαΚαλλιτεχνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

349Προβολές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ένα (1) άτομο για την εκτέλεση του έργου «Αρχιμουσικού Φιλαρμονικής» συνολικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.»

(Φιλαρμονική Ορχήστρα

Δήμου Έδεσσας)

 ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ

Οκτώ (8) μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
 

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Κατηγορία

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & ειδικά) προσόντα

 

ΤΕ

Τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 476/1981 ήτοι:

Διπλώματα ή Πτυχία «ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και διευθύνσεως μπάντας» Αρμονίας ή Ωδικής, Αντιστίξεως και Φυγής και τριετής προϋπηρεσία ως μουσικού Εκτελεστού.

 

Εν ελλείψει υποψηφίων κεκτημένων δίπλωμα Αντιστίξεως και Φυγής, αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία.

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει :

1. Να είναι ηλικίας από 18 ετών.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007.

3. Οι άνδρες μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

1. Αίτηση που λαμβάνεται από το ΝΠΙΔ

2. Αποδεικτικά τριετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας ως μουσικός εκτελεστής.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών  στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

Οι υποψήφιοι δύναται να καταθέσουν, προς ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους, επικουρικά προσόντα και δικαιολογητικά, τα οποία θα ληφθούν υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης.

1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ή σύμβαση έργου στον φορέα απασχόλησης ή άλλους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς σε καθήκοντα Αρχιμουσικού.

2.Επιπλέον των τυπικών προσόντων, τίτλους μουσικών σπουδών.

3. Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, συμμετοχή σε ορχήστρα, κλπ.

3. Βιογραφικό.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων  θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που θα ορισθεί με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ημερομηνία της συνεδρίασης. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν σε συνέντευξη υποψηφίους.

Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της  ο οποίος στην συνέχεια θα εγκριθεί από το Δ.Σ του ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.» μετά από την σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής.

Απασχολούμενος που αποχωρεί πριν από την λήξη της σύμβασής του αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν το συντομότερο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Έδεσσας και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ 524/80) η υποβολή ενστάσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.edessacity@gmail.com ή ταχυδρομικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχειρηση Δήμου Έδεσσας, κ. Γαρέφη & Περδίκα 1, 58200 Έδεσσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ.  (τηλ. επικοινωνίας: 2381030040). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 18/09/22  έως και 27/09/22.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.