ΑγροτικάΔ.ΈδεσσαςΕιδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ – AD HOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ: «ΠΡΟΑΝΘΙΚΟ 2021»

226Προβολές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει οριστική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης / Δήλωση Ζημιάς, (η οποία ταυτόχρονα συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 44/31.5.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., έχοντας καταβάλει και τα προβλεπόμενα τέλη και εισφορές,  να προσέλθουν στους Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α ώστε να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022.

Στο πρόγραμμα εντάσσεται ως επιλέξιμη ενίσχυσης η απώλειας παραγωγής σε καλλιέργειες όψιμων κερασιών στις ΠΕ Αρκαδίας, Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας, βύσσινων στην ΠΕ Αρκαδίας, μήλων στις ΠΕ Αρκαδίας, Γρεβενών, Κοζάνης, αχλαδιών όψιμων (βιομηχανικών) στην ΠΕ Λάρισας, καρυδιών (ορεινών περιοχών Δυτικής Μακεδονίας: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας) ως αποτέλεσμα συνεχών παγετών, σε διαδοχικές περιόδους, κατά το χρονικό διάστημα 15.02.2021 – 20.4.2021.

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά: (Δικαιολογητικά θα προσκομίσουν ΜΟΝΟ οι παραγωγοί που κρίθηκαν μη δικαιούχοι – και θέλουν να υποβάλλουν ένσταση διοικητικού ελέγχου)

 1. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορολογικού έτους 2020. (Εάν κατά τον έλεγχο κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθούν, κατά περίπτωση, επιπλέον φορολογικά στοιχεία και άλλων ετών).
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  Όλοι οι παραγωγοί πρέπει να υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση που εκτυπώνεται από την διαδικτυακή εφαρμογή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
 3. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
 4. Δεδομένου ότι οι επιλέξιμες καλλιέργειες του προγράμματος υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α., βασική προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής για το έτος ζημιάς 2021 και η εξόφλησή της.

 

 ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του.
 2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου, καθώς και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), (εφόσον υπάρχει), και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, των μετόχων.
 3. Φωτοαντίγραφο της Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3ή της Δήλωσης φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 (έντυπο Ν) – κατά περίπτωση, για το φορολογικό έτος 2020.
 4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας για το έτος ζημιάς ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
 5. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

 

ΙΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η υπεύθυνη δήλωση εκτυπώνεται, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛ.Γ.Α. και καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της, υπογραφεί από τον αιτούντα και θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις αφορούν σε Ενίσχυση για απώλεια φυτικής παραγωγής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

1. Δικαιούχοι της ανωτέρω ενίσχυσης μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:

 • Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων,  ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος
 • Είναι αρχηγοί νόμιμης εκμετάλλευσης και επομένως παρουσιάζουν αγροτικό εισόδημα.
 • Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής του έτους ζημιάς 2021 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών (4-10-2022).
 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.).
 • Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
 • Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος υπάγεται ασφαλιστικά στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΕΦΚΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς ή
  • Νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή
  • Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος  αναφοράς (δηλ. 7.500€).
  • Ø Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

2. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:

 • Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
 • Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη χρονική στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
 • Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας
 • Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών ασκούν γεωργία.
 • Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής του έτους ζημιάς 2021 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών (4-10-2022)
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι έστω και αν πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις οι εξής:

 1. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με υπαιτιότητα τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν.
 2. Τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) εξαπάτηση Δημοσίου, β) υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, γ) ζωοκλοπή, δ) καταστροφή του περιβάλλοντος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης ενίσχυσης και ε) παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων.
 3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος με εξαίρεση τη διατηρούμενη για ιδία κατανάλωση εκμετάλλευση.
 4. Προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα σημεία 26 και 35 των Κοινοτικών Κατευθυντήριων Γραμμών. Η εν λόγω αρχή δεν ισχύει για τις αντισταθμιστικές ενισχύσεις για τις ζημιές που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, εφόσον οι χρηματοοικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή οφείλονται στα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 •  Οι παραγωγοί που ζημιώθηκαν είχαν υποβάλει οριστική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης / Δήλωση Ζημιάς, (η οποία ταυτόχρονα συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αρ. 44/31.5.2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., έχοντας καταβάλει και τα προβλεπόμενα τέλη, καθώς και τις αντίστοιχες εισφορές έτους 2021 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών (4-10-2022).
 • Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου κατά τη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των εγκριθεισών ενισχύσεων, υποχρεούνται να ενημερώσουν το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α σε χρονικό διάστημα 1 μήνα από το θάνατο του δικαιούχου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών κλπ).
 • Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποχρεούνται να αποδέχονται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές και να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος καθώς και των κυρώσεων από τη μη τήρησή τους.
 • Το ανώτατο ποσά ενίσχυσης καθορίζονται σε 70.000€ ανά δικαιούχο. Ποσά ενίσχυσης μικρότερα των 15 € ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
 • Για λόγους διαφάνειας ενίσχυση δικαιούχου που υπερβαίνει τα 60.000 €, θα δημοσιεύεται σε δικτυακό τόπο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ.
 • Τροποποιήσεις φορολογικών στοιχείων δεν θα γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών (4-10-2022).
 • Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2021, πρέπει να έχουν εκπληρωθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών (4-10-2022). Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παραγωγός καθίσταται μη δικαιούχος και αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.