Δ. ΣκύδραςΕργασία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΟΥ 2022 ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 2

256Προβολές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας
Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αρ.255/2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Σκύδρας (ΑΔΑ:96ΗΗΩ12-1ΧΗ ) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
δύο (2) μηνών ,συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου , προς κάλυψη των αναγκών
του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης (αδέσποτα ζώα) , ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Εργατών
(περισυλλογής
και σίτισης
αδέσποτων
ζώων)
1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο του Απολυτήριου τίτλου τουλάχιστον Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης: Απολυτήριος τίτλος Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ή ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής
σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.
3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος σύμφωνα με το άρθρο 16 του
υπαλληλικού κώδικα (να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να
τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικ/κά
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
d_skydras@skydra.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20,
58500–Σκύδρα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Σκύδρας
(τηλ. επικοινωνίας: 2381351826).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δηλωση που θα υποβληθούν με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες,
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σκύδρας www.skydra.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες από την επομένη
εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του
Δήμου. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια
αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.Εν προκειμένω η προθεσμία ορίζεται από 19-10-
2022 μέχρι και 21-10-2022.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

docΕντυπο Αίτησης

aitis

docΥπευθυνη Δήλωση

ype

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.