Πολιτική

Απάντηση στην υπ’ αριθ. 2472/08-01-2024 Ερώτηση

50Προβολές

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε η Βουλευτής κα Θ. Τζάκρη, σας
πληροφορούμε τα εξής:
H αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) έχει πρόσφατα εκδώσει την αριθ.
πρωτ: 4/03-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΔ84653ΠΓ-ΟΧ0) πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών
Πόρων & Υποδομών, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές
Εγγείων Βελτιώσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2022, με
ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων την 09η

/02/2024. Η πρόσκληση αφορά την κατασκευή
έργων εγγείων βελτιώσεων, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης
124.000.000,00 ευρώ, με ελάχιστο προϋπολογισμό των υποβαλλόμενων πράξεων το ποσό των
2.200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, για τις πράξεις των οποίων το οικονομικό αντικείμενο
υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και δε δύναται να ολοκληρωθούν εντός της περιόδου
επιλεξιμότητας του Π.Α.Α. 2014-2022, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μεταφερθούν ως
ανειλημμένες υποχρεώσεις στις αντίστοιχες παρεμβάσεις του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-
2027.
Στην εν λόγω πρόσκληση θα είναι δυνατή η υποβολή σχετικού αιτήματος από το δυνητικό
δικαιούχο για την κατασκευή του φράγματος του Αλμωπαίου και εφόσον πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση της πρότασης, προκειμένου στη συνέχεια η
προτεινόμενη πράξη να ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2014-2022.
Σχετικά με τα συνοδευτικά αρδευτικά έργα, έχει ενταχθεί στο ΥΔΩΡ 2.0 και θα χρηματοδοτηθεί
από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα) υπό την ονομασία «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ», το οποίο αφορά στην
άρδευση της πεδιάδας Γιαννιτσών έκτασης 120.440 στρεμμάτων μέσω της ανάπτυξης κλειστού
αρδευτικού δικτύου υπό πίεση συνολικού μήκους 790χλμ.
Για την μεταφορά του αρδευτικού νερού προβλέπεται να κατασκευασθεί αγωγός μεταφοράς
από το φράγμα Αλμωπαίου. Ο αγωγός εντός της αρδευόμενης περιοχής θα διακλαδίζεται για να
τροφοδοτήσει το σύνολο των 12 αρδευτικών ζωνών (ανεξάρτητα αρδευτικά υπο-δίκτυα).
Διευκρινίζεται ότι ο αγωγός μεταφοράς από το φράγμα αποτελεί μέρους του έργου του ΣΔΙΤ.
Οι αγωγοί μεταφοράς θα είναι υπόγειοι κλειστοί υπό πίεση 3,5-4Atm, θα οδεύουν κατά μήκος
του υφιστάμενου οδικού δικτύου και θα καταλήγουν στα έργα κεφαλής κάθε αρδευτικής ζώνης,
στις 12 δεξαμενές αναρρύθμισης και στα αντίστοιχα 12 αντλιοστάσια τροφοδοσίας. Οι θέσεις
των έργων κεφαλής έχουν επιλεχτεί σε υψηλά σημεία κάθε ζώνης ή κεντροβαρικά. Οι δεξαμενές

– 2 –

προτείνονται ανοικτές τραπεζοειδείς, διαμορφούμενες με εκσκαφές, επιχώσεις, και με
στεγανοποίηση.
Η συνολική κατασκευαστική δαπάνη του έργου ΣΔΙΤ ανέρχεται στο ποσόν των 142.600.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Ο σχεδιασμός του ΥΠ.Α.Α.Τ. περιλαμβάνει την ανακήρυξη
προσωρινού Αναδόχου εντός της άνοιξης του 2024 και την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης
στο τέλος του 2024. Ο χρόνος κατασκευής του έργου μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία
εκτιμάται στα 4 έτη.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.