Δ. ΣκύδραςΕργασία

ΔΕΥΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διμηνα

199Προβολές

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ Σκύδρας ύστερα από
την υπ’ αριθ. 6/2022 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικού αριθμού ένος (1) ατόμου, προς κάλυψη των αναγκών της
επιχείρησης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΥΑ για
τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά
τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δύο (2)
μήνες
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν
υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους
ταυτότητας
2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το
αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε
δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.
2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη
περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν
απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και
την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
4. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για τη μόνιμη
κατοικία του υποψηφίου (Ν. 2647/1998 άρθρο 4. παρ 5).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της
Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Π.ΜΕΛΑ 44, τηλ:2381081575) και αρμόδιος
για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τσακμακίδου Κυριακή κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα
δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία Δέκα (10) ημερών από την επομένη της
ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.