Δ.ΠέλλαςΕιδήσειςΕργασία

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΑΤΟΠΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΤΗΣ Δ.Κ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
157Προβολές
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Ο Δήμος Πέλλας διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΑΤΟΠΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΤΗΣ Δ.Κ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ», με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 2.350.806,45€ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 1.729.599,75€
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 311.327,96€
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 306.139,16€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 2.671,59€ σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4782/2021.
Ποσό κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές ποσού 1.068,00€

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ,
β) κατηγορία ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ και
γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ.

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΝΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

                                 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ    ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ      Η/Μ ΕΡΓΑ           ΓΕΝΙΚΟ
                                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ                  1.249.577,68           206.025,39          273.996,68        1.729.599,75
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ
ΟΦΕΛΟΣ 18%               224.923,98             37.084,57            49.319,40           311.327,96
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                 1.474.501,66           243.109,96          323.316,08        2.040.927,71
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%        221.175,25             36.466,49            48.497,41           306.139,16
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                 1.695.676,91           279.576,45          371.813,49        2.347.066,86
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,11%                                                                                              2.671,59
ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                                                                       2.349.738,45
ΠΟΣΟΣ ΑΕΕΚΚ                                                                                                        1.068,00
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                       2.350.806,45

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 ΦΕΚ Α’ 36) και ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.giannitsa.g  καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:  

Ως περιοχή παρέμβασης ορίζεται το νότιο τμήμα της περιοχής Πλατανότοπος, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της πόλης των Γιαννιτσών, και συγκεκριμένα τα Ο.Τ. Α5, Α6, Α7 πλησίον του ρέματος Τσιναρλί της Δ.Κ. Γιαννιτσών.

Ενότητα Ο.Τ. Α5
Στο Ο.Τ. 5 θα εμπεριέχονται:
χώρος εκθέσεων υπαίθριων γλυπτών, ο οποίος θα αποτελέσει και την κύρια είσοδο στην περιοχή παρέμβασης,
ένα αμφιθέατρο, σε έκταση μικρής πλατείας και ένας λαβύρινθος. Ο Λαβύρινθος ως σχεδιαστικό μοτίβο αποτελεί σύμβολο ενότητας και σύγκλισης προς ένα κεντρικό σημείο. Θα δίνει την αίσθηση την ενότητας του ενός τμήματος με το άλλο, συγκεντρώνοντας στο κέντρο του πολλά άτομα και αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους,
ένας μεγάλος, ανοιχτός πράσινος χώρος, το Ξέφωτο, το οποίο θα αποτελεί τόπο συγκέντρωσης και διοργάνωσης εκδηλώσεων, συναυλιών, φεστιβάλ και θερινού σινεμά,
την Αλέα – Αγορά, η οποία θα δύναται να φιλοξενήσει μικρές υπαίθριες αγορές ή εκθέσεις παρουσιάζοντας έναν εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συνάμα πολιτιστικό χαρακτήρα,
μία παιδική χαρά, η οποία θα καταλαμβάνει έκταση 1.156,15 τ.μ., θα διαθέτει μία διαδρομή με ήπιες κλίσεις και την προμήθεια παιχνιδιών για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες,
χώροι υπαίθριας άθλησης, πλησίον της παιδικής χαράς, για τους οποίους προβλέπεται η χωροθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.

Ενότητα Ο.Τ. Α6
Στο Ο.Τ. 6 θα εμπεριέχονται:
Βοτανικός Κήπος, ο οποίος προτείνεται σε κεντρικό σημείο του Ο.Τ. Α6 και θα διαθέτει μεγάλη ποικιλία φυτών και δέντρων, εξασφαλίζοντας απολαυστικές επισκέψεις.

Ενότητα Ο.Τ. Α7
Στο Ο.Τ. 7 θα εμπεριέχονται:
Υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων, με θέσεις για 115 οχήματα και 10 θέσεις για ΑΜΕΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Το έργο χρηματοδοτείται από :
– Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πράσινο ταμείο με ποσό χρηματοδότησης 515.610,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)   Και από ιδίους πόρους του Δήμου Πέλλας με ποσό 2.399.390,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Το έργο περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου Πέλλας στον ΚΑΕ: 02.30.7322.002.
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

«Οι ανωτέρω αναφερόμενες κρατήσεις θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4912/2022, εφόσον τεθεί σε ισχύ η κατάργηση των Άρθρων 1-10 του Ν. 4013/2011».

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 150 του ν. 4412/2016, ύψους έως 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.695.679,91€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 279.579,45€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 371.813,49€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), που είναι εγκατεστημένα σε:
– σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
– σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
– σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
– σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4782/2021.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 22 της Διακήρυξης.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 23 της Διακήρυξης.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22/12/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4782/2021. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 47.016,13€.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες / 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.giannitsa.gr). Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως 9/12/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 12/12/2022.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2382350854, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κίτσογλου Μαγδαληνή.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.