Δ.Πέλλας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1.1kΠροβολές

Κωδικοποίηση της με αριθμό 472 /2018 με τίτλο «Ψήφιση κανονισμού παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πέλλας » απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας με τις τροποποιήσεις αυτής, βάσει των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας με αριθμούς 364/2019 & 442/2019.

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 1 : Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού.

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση του Δήμου Πέλλας.  Οι κανόνες αυτοί, με την ψήφισή τους  θα δεσμεύουν τις δημοτικές  υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και όσους εκμεταλλεύονται  τους χώρους αυτούς.

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι:

– Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου.

– Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.

– Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους χώρους.

– Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

 

Άρθρο 2 : Νομικό πλαίσιο.

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τ. Α’) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου. Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

 • Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/1958, τ. Α’171),
 • Του Ν. 1043/1980 (ΦΕΚ 87/16-4-1980, τ. Α’),
 • Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/1980, τ. Α’),
 • Του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18/21-2-1984, τ. Α’),
 • Του Ν. 1491/1984 ΦΕΚ 173/13-11-1984, τ. Α’),
 • Του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/1985, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2831/2000 (ΦΕΚ 140/2000, τ. Α’),
 • Του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/3-1-1989, τ. Α’),
 • Του Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125/1990, τ. Α’),
 • Του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13-6-1994, τ. Α’),
 • Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ4α/Φ.201/1791/1998,
 • Του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/23-3-1999, τ. Α’),
 • Της Εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ),
 • Του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001, τ. Α’),
 • Της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/52716/20-11-2001 (ΦΕΚ 1663/13-12-2001, τ. Β’),
 • Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/19-8-2005, τ. Α’),
 • Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τ. Α’),
 • Της Απόφασης ΥΠΕΚΑ/52907/28-12-2009 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009, τ. Β’),
 • Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010, τ. Α’),
 • Του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/9-4-2012, τ. Α’),
 • Του N. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9-4-2012-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 99 Α/27-4-12): Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, άρθρο 2 περ. 74, άρθρα 20 & 21
 • Του Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/07.12.2016 τ. Α’), Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις
 • Την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ Β’ 1723/18-05-2017)Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων
 • Του N. 4495/17 (ΦΕΚ 167 Α/3-11-2017): Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.
 • Του Ν.4483/2017 αρθ.55-
 • Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017, τ. Α’),
 • Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/23-06-2017 καθώς και των διευκρινιστικών

εγκύκλιων αυτής.

 • Της Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/12-10-2018 (ΦΕΚ 4520/16-10-2018, τ. Β’),
 • Του Ποινικού Κώδικα (άρθρο 292, παράγραφος 1),
 • Του υπ΄αριθμ. 41/2018 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 80/7-5-2018): «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων»
 • Των Αποφάσεων 393/2014 και 133/2015 Δ.Σ. Δήμου Πέλλας.

 

Άρθρο 3 : Ορισμοί

 1. Κοινόχρηστοι είναι οι χώροι που σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Πέλλας. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα δικαιώματα, εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή  δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
 2. Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου θεωρείται η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους χρήστες κοινοχρήστου χώρου έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 ΣΕΛ.1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
 3. Άδειες χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου , είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.
 4. Ανανέωση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι η επανάληψη της παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου με έκδοση νέας διοικητικής πράξης μετά από αίτηση του χρήστη.
 5. Φορέας παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου του παρόντος κανονισμού είναι ο Δήμος Πέλλας δια των αρμόδιων υπηρεσιών του.
 6. Χρήστης του κοινοχρήστου χώρου είναι ο οικονομικός φορέας που αιτείται και αδειοδοτείται για τη χρήση Κοινόχρηστου Χώρου .
 7. Ανάκληση άδειας κοινοχρήστου χώρου είναι η διοικητική πράξη, με την οποία αίρεται η ισχύς της πράξης παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου, προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος κανονισμού.
 8. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου Χώρου , χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ 1990 σελ. 739). Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου , κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13, παρ. 15, εδάφιο α’, Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του δήμου, από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή από την Αστυνομική αρχή (άρθρο 13, παρ. 8, εδαφ. γ’, Β.Δ. 24/920/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.Δ. 23/2002 ΦΕΚ 19α).
 9. Λυόμενη κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται από συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα από αρμόδιο φορέα που τοποθετούνται σε σταθερή βάση.
 10. Πλάτος πεζοδρομίου, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το μήκος της καθέτου στον άξονα του πεζοδρομίου από την πρόσοψη του καταστήματος κ.λ.π. έως το ρείθρο της οδού. Ως παραχωρούμενος χώρος χρήσης πεζοδρομίου νοείται, βάσει του άρθρου 3 του Ν.1080/80, και ο χώρος μεταξύ της πρόσοψης ισόγειου καταστήματος επί του οικοπέδου και της οικοδομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου.
 11. Πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο είναι το μήκος της καθέτου στον άξονα της οδού μεταξύ δυο ρυμοτομικών γραμμών.
 12. Προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις φύλλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα- να έχουν πρόσβαση σε αυτό- δηλαδή να μπορούν να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
 13. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί τους εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
 14. Ρυμοτομική γραμμή είναι η γραμμή που καθορίζεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και οριοθετεί το οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο σε σχέση με τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει ή εκτός σχεδίου περιοχή.

 

Άρθρο 4 : ‘Έκταση  εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός αφορά:

– Στην χρήση σε όλη την έκταση του Δήμου Πέλλας.

– Στην προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου Χώρου  με

α) τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλο σχετικό, λειτουργικό ή διακοσμητικό στοιχείο,

β)  προσωρινές κατασκευές (ανεμοφράκτες, δάπεδα, περίπτερα κ.ά.)

γ) προσωρινά εργοτάξια και

δ) λοιπές χρήσεις   (εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων κ.α.)

 

Άρθρο 5 : Αρμοδιότητες

Για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι :

α) Η Διεύθυνση  Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία χορηγεί τις απαραίτητες άδειες κατάληψης και χρήσης κοινοχρήστων χώρων και εισηγείται για την επιβολή κυρώσεων μετά από σχετικές παραβάσεις.

β) Η Διεύθυνση  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (τμήμα Αδειοδοτήσεων & ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων), η οποία εισηγείται  τα πρόστιμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), που προβλέπονται από τον Ν4442/2017 και την ΚΥΑ 16228 ΦΕΚ 1723 τ’ β 18-05-2017.

γ) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) τους κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους υπάρχει δυνατότητα χρήσης από τους χρήστες κοινοχρήστου χώρου και εισηγείται κατά περίπτωση για  τη χορήγηση της άδειας χρήσης αυτών.

δ) Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας ,  η οποία μεριμνά  για την απομάκρυνση στοιχείων αστικού εξοπλισμού, κινητών ή σταθερών, που τοποθετούνται αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους,

ε) Η  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των χώρων των οποίων επιτρέπεται η χρήση, εξετάζει και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού.

στ) Η Δημοτική Αστυνομία,  η οποία ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, και  γνωμοδοτεί κατά περίπτωση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της. Ζητά τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας όπου απαιτείται και κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής που έχει συναρμοδιότητα.

ζ) Η Διεύθυνση Πολεοδομίας, η οποία ελέγχει περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους και επιβάλει τις σχετικές κυρώσεις και πρόστιμα.

 

Άρθρο 6 : Γενικές Αρχές

 1. Τα τμήματα των Κοινοχρήστων Χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τις ζώνες στους κοινόχρηστους χώρους όπου επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, και για κάθε ζώνη καθορίζει κατά περίπτωση το αντίστοιχο τέλος, ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης, μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.
 3. Στην επιφάνεια της ζώνης περιλαμβάνεται ο ελεύθερος χώρος για τους πεζούς, για τα αναπηρικά καρότσια και για διέλευση οχημάτων επείγουσας ανάγκης.
 4. Ο προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος θα είναι σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος. Σε περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης πεζοδρομίων, πρέπει να εξασφαλίζεται χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων από την ακμή του κρασπέδου. Σε περίπτωση ύπαρξης φυσικών εμποδίων, δέντρων, στάσεις αστικών, ΚΑΦΑΟ, κολώνων ΔΕΔΔΗΕ, στύλων ηλεκτροφωτισμού, πινακίδων, ραμπών, διαβάσεων, κάδων απορριμμάτων κτλ, πρέπει να εξασφαλίζεται χώρος ελεύθερος εμποδίων πλάτους  τουλάχιστον 1,20 μέτρων. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικές διατάξεις για κάθε τύπο επιχείρησης που αναφέρονται παρακάτω.
 5. Δεν είναι δυνατή η παραχώρηση του Κοινόχρηστου Χώρου και από τις δύο πλευρές του πεζοδρομίου ακόμα και αν απομένουν στο ενδιάμεσο τα 1,50 μέτρα που προβλέπει ο κανονισμός για την ομαλή και ασφαλή διέλευση των πεζών.
 6. Στους πεζόδρομους και στους υπόλοιπους Κοινόχρηστους Χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως οχήματα του Δήμου, της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κ.α., πλάτους τουλάχιστον 3.50 μέτρων. Επίσης, να εξασφαλίζεται επιπλέον ελεύθερος χώρος για την κίνηση πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρων και όπου αυτό δεν είναι εφικτό εξαιτίας των γεωμετρικών στοιχείων του πεζόδρομου, κατά περίπτωση η ζώνη αυτή μπορεί να αποτελεί κοινή ζώνη κίνησης πεζών και οχημάτων, ελάχιστου πλάτους 4.00 μέτρων. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των αναπηρικών καροτσιών.  Όπου υφίστανται ζώνες όδευσης τυφλών, να εξασφαλίζεται το απαραίτητο πλάτος όδευσης κατά την κείμενη νομοθεσία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται πλάτος παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για οποιαδήποτε χρήση μεγαλύτερο των 5,00 μέτρων. Οι ειδικές διατάξεις για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων σε πεζόδρομους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ανά είδος επιχείρησης των επόμενων άρθρων υπερισχύουν των γενικών αρχών.
 7. Σε κάθε περίπτωση οι ζώνες της ανωτέρω παραγράφου, αποτυπώνονται σε σχέδια ή σκαριφήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο μετά από την τελική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Η παραχώρηση χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών, πλατειών μπορεί να γίνεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και υπό προϋποθέσεις.
 9. Κάθε χρήση πέραν των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο χρήστης του Κοινόχρηστου Χώρου. Η καθαριότητα είναι, επίσης, ευθύνη του χρήστη Κοινοχρήστου Χώρου και αποτελεί όρο της παραχώρησης.
 10. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε Κοινόχρηστους Χώρους η επέκταση των παραγωγικών εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων, ΚΥΕ, κ.λ.π.).
 11. Δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον Κοινόχρηστο Χώρο.
 12. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή στον παραχωρούμενο Κοινόχρηστο Χώρο( υποστυλώματα, καθίσματα, ζαρντινιέρες κλπ).
 13. Δεν επιτρέπεται καμία μόνιμη κατασκευή η οποία θα εμποδίζει την ανάδειξη και προβολή των μνημείων και μουσείων της πόλης.
 14. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, συσκευών προβολής, τηλεοράσεων και διαφημιστικών στοιχείων σε Κοινόχρηστο Χώρο εκτός εάν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια.
 15. Για την χορήγηση όλων των αδειών, απαιτείται η γνωμάτευση της Δημοτικής Αστυνομίας ,  ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της άδειας. Η γνωμάτευση της  Δημοτικής Αστυνομίας εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι δεσμευτική για την χορήγηση της αιτούμενης άδειας. Όπου κρίνεται απαραίτητο ζητείται η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
 16. Πριν εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια, η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου  θεωρείται αυθαίρετη .
 17. Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου ισχύει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους (εκτός των περιπτώσεων όπου ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό όπως μηνιαίες) κατά το οποίο χορηγήθηκε και μπορεί να ανανεώνεται μια ή περισσότερες φορές, ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, χωρίς να απαιτείται νέα γνωμάτευση της Δημοτικής Αστυνομίας  και εφόσον δεν έχει μεταβληθεί ο παραχωρούμενος χώρος.
 18. Η άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  ανακαλείται υποχρεωτικά από τη Δημοτική Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Δημοτικής ή Ελληνικής Αστυνομίας ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από δημόσια αρχή.  Επίσης ανακαλείται η παραπάνω άδεια όταν διαπιστωθεί παράβαση των όρων της, οπότε και επιβάλλεται πρόστιμο  σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και η επιβάρυνση για την απομάκρυνση του εξοπλισμού, εάν αυτό δεν γίνεται από τον ενδιαφερόμενο, εντός της τασσόμενης ημερολογιακής προθεσμίας.
 19. Οι χρήστες των εκδοθέντων αδειών οφείλουν να προστατεύουν την υπάρχουσα φύτευση και διαμόρφωση εν γένει των και να φροντίζουν για την καθαριότητα αυτών.
 20. Η σκίαση των χώρων θα γίνεται, είτε με την τοποθέτηση τέντας επί του κτιρίου με ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 3 μέτρων από το έδαφος, σε κάθε σημείο του κοινόχρηστου χώρου, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, είτε με ομπρέλες. Η τέντα ή/και οι ομπρέλες θα καλύπτουν επιφάνεια το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου Κοινόχρηστου Χώρου.
 21. Οποιαδήποτε μεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί την έγκριση των υπηρεσιών και την ανανέωση της χορηγηθείσας άδειας.
 22. Ο έλεγχος της τήρησης της νομιμότητας γίνεται από τη Δημοτική και Ελληνική Αστυνομία, την Υγειονομική Υπηρεσία, και τους αρμόδιους κατά περίπτωση ελεγκτικούς μηχανισμούς, και από επιτροπές που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό.
 23. Ο παραχωρούμενος Κοινόχρηστος Χώρος, δύναται να οριοθετηθεί με λευκή ή κίτρινη γραμμή, από την αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση των Κοινοχρήστων Χώρων, μετά από  υπόδειξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο χρήστης. Ο αδειοδοτημένος χρήστης κοινόχρηστου χώρου υποχρεούται να έχει σε εμφανές σημείο του καταστήματος το σχέδιο της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου όπως αυτό έχει εγκριθεί από την διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

 

 

 

Άρθρο 7: Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κινητών σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.

 1. Τα τμήματα των Κοινοχρήστων Χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Για τη διαμόρφωση του χώρου και την εγκατάσταση των τραπεζοκαθισμάτων εκδίδεται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της, έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.
 3. Σε περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης πεζοδρομίων ισχύουν οι γενικές αρχές του άρθρου 6.
 4. Σε περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης σε πεζοδρόμους, ισχύουν τα εξής:
  Στην κοινότητα Γιαννιτσών, ισχύουν τα παρακάτω:

Α) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Βενιζέλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 93 και 96, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 4,35 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Β) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Βενιζέλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 94 και 95 , επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 4,90 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Γ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Βενιζέλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 81 και 82, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 5,80 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Δ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Βενιζέλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 66-67-68-46 και 65-64-63-47, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 6,40 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Ε) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Ζαμίδη, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 93, και 94, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 3,00 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

ΣΤ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Δ.&Μ. Παπαδοπούλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 94 και 82, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 5,00 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Ζ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Μπάφρας, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 95 και 81, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 5,00 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Η) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Παύλου Μελά, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 82 και 64-65, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 4,75 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Θ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Τ. Πάστρα, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 81 και 66-67, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 4,75 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Ι) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Αγαθοβούλου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 64 και 63, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 3,10 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Κ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Κ. Ρούμπα, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 67 και 68, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 3,00 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Λ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Α. Παπάγου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 63 και 47, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 4,00 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Μ) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Θ. Σοφούλη, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 68 και 46, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 4,00 μέτρων, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Ν) στο τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Δ. Σβορώνου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 96 και 95, λόγω μέσου πλάτους οδού 6,00 μέτρων, επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μέγιστου πλάτους 1,00 μέτρου, εκατέρωθεν του πεζοδρόμου, ή 2,00 μέτρων στην μία μόνο πλευρά του πεζοδρόμου, κατόπιν άδειας του ιδιοκτήτη ή του χρήστη του απέναντι ισογείου χώρου, με την προϋπόθεση ότι απομένουν 4,00 μέτρα πλάτος μικτής ζώνης διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης και πεζών ελεύθερη φυσικών εμποδίων.

Στους πεζόδρομους και στους υπόλοιπους Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου Πέλλας, που δεν αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως οχήματα του Δήμου, της ΕΛ.ΑΣ., της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία  κ.α., πλάτους τουλάχιστον 3,50 μέτρων. Επίσης, να εξασφαλίζεται επιπλέον ελεύθερος χώρος για την κίνηση πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων και όπου αυτό δεν είναι εφικτό εξαιτίας των γεωμετρικών στοιχείων του πεζόδρομου, κατά περίπτωση η ζώνη αυτή μπορεί να αποτελεί κοινή ζώνη κίνησης πεζών και οχημάτων, ελάχιστου πλάτους 4,00 μέτρων. Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζουν την απρόσκοπτη κίνηση των αναπηρικών καροτσιών.  Όπου υφίστανται ζώνες όδευσης τυφλών, να εξασφαλίζεται το απαραίτητο πλάτος όδευσης κατά την κείμενη νομοθεσία.

 1. Η άδεια χρήσης εκδίδεται αφού πρώτα γίνει η οριοθέτηση του παραχωρούμενου χώρου.
 2. Αιτήσεις χορήγησης άδειας χρήσης υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά :
 • Γνωστοποίηση οικονομικής δραστηριότητας στο ΟΠΣ-ΑΔΕ ή άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε ισχύ.
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).
 • Τοπογραφική αποτύπωση, σε 4 αντίγραφα, όπου θα απεικονίζονται η θέση του καταστήματος,  το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού στην περίπτωση πεζοδρόμων, η αποτύπωση του αστικού εξοπλισμού (περίπτερα, ψυγεία, πινακίδες, ράμπες, διαβάσεις,  φωτιστικά σώματα, δέντρα, κάδοι απορριμμάτων κλπ.) και η πρόταση διάταξης των τραπεζοκαθισμάτων και των κινητών σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων.
 • Τεχνική Έκθεση ιδιώτη Μηχανικού
 • Κάτοψη του καταστήματος .
 • Φωτογραφίες του εξωτερικού του καταστήματος και της ευρύτερης περιοχής όπου φαίνονται το σύνολο του υπό κατάληψη χώρου και των φυσικών εμποδίων που υπάρχουν σε αυτόν (πινακίδες, ράμπες, διαβάσεις, φωτιστικά σώματα, δέντρα, κάδοι απορριμμάτων κτλ)
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιώτη μηχανικού η οποία θα βεβαιώνει ότι «η επιπλέον επιφάνεια του προς αδειοδότηση κοινόχρηστου χώρου είναι σύμφωνη με τους όρους και τους περιορισμούς της άδειας λειτουργίας του καταστήματος, καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές διατάξεις.»
 • «Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 9,10 και 11.

 

 1. Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν την λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά στην παραχωρούμενη προς χρήση επιφάνεια.
 2. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο.
 3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε όλο το πλάτος της εισόδου της οικοδομής, στο ισόγειο της οποίας βρίσκεται το κατάστημα το οποίο αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα, εκτός ένα έχει λάβει την έγκριση του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και των νόμιμων χρηστών της οικοδομής, με προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων του καθενός (θεωρημένων για το γνήσιο της υπογραφής) ή πρακτικού γενικής συνέλευσης της οικοδομής (θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή της οικοδομής).

Η ανωτέρω έγκριση δεν μπορεί να δίνεται για συγκεκριμένο ωράριο και μπορεί να ανακληθεί από οποιονδήποτε ιδιοκτήτη ή νόμιμο χρήστη της οικοδομής σε οποιαδήποτε στιγμή στην διάρκεια του έτους. Ο αδειοδοτημένος χρήστης του πεζοδρομίου σε αυτήν την περίπτωση κλίνεται να υποβάλει τα τροποποιημένα σχέδια για την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Πληρωμένα τέλη βάσει της αρχικής άδειας δεν επιστρέφονται.

 1. Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους όμορων οικοπέδων επιτρέπεται μετά από την έγκριση του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και των νόμιμων χρηστών της οικοδομής εφόσον εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίριο, με προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων του καθενός (θεωρημένων για το γνήσιο της υπογραφής) ή πρακτικού γενικής συνέλευσης της οικοδομής (θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή της οικοδομής).
  Η ανωτέρω έγκριση δεν μπορεί να δίνεται για συγκεκριμένο ωράριο και μπορεί να ανακληθεί από οποιονδήποτε ιδιοκτήτη ή νόμιμο χρήστη του οικοπέδου ή της οικοδομής σε οποιαδήποτε στιγμή στην διάρκεια του έτους, εφόσον προκύψουν σημαντικοί λόγοι όπως ιδιόχρηση, μη τήρηση των όρων έγκρισης από τον αδειοδοτημένο χρήστη κτλ. Ο αδειοδοτημένος χρήστης του κοινόχρηστου χώρου σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να υποβάλει τα τροποποιημένα σχέδια για την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Πληρωμένα τέλη βάσει της αρχικής άδειας δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ύπαρξης κτιρίου, στις υπεύθυνες δηλώσεις ή στο πρακτικό της γενικής συνέλευσης θα πρέπει να αναγράφεται η έγκριση ή μη, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην είσοδο της οικοδομής.
 2. Σε πεζοδρόμους, επιτρέπεται, βάσει όσων αναφέρονται παρακάτω, η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους του απέναντι οικοδομικού τετραγώνου, σε επιφάνεια η οποία κατά μήκος ορίζεται από την προβολή της όψης του καταστήματος στο απέναντι οικοδομικό τετράγωνο.

Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους του απέναντι οικοδομικού τετραγώνου επιτρέπεται μετά από την έγκριση του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και των νόμιμων χρηστών της οικοδομής ή του οικοπέδου, με προσκόμιση υπευθύνων δηλώσεων του καθενός (θεωρημένων για το γνήσιο της υπογραφής) ή πρακτικού γενικής συνέλευσης της οικοδομής (θεωρημένου για το γνήσιο της υπογραφής του διαχειριστή της οικοδομής). Εάν το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο είναι κοινόχρηστος χώρος, χώρος πρασίνου ή χώρος του Δήμου Πέλλας, απαιτείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ζωής. Η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου ισχύει μέχρι και το πρώτο συμβούλιο κάθε έτους, όποτε και θα πρέπει να ανανεωθεί.

Η ανωτέρω έγκριση δεν  μπορεί να δίνεται για συγκεκριμένο ωράριο και μπορεί να ανακληθεί από οποιονδήποτε ιδιοκτήτη ή νόμιμο χρήστη του οικοπέδου ή της οικοδομής σε οποιαδήποτε στιγμή στην διάρκεια του έτους, εφόσον προκύψουν σημαντικοί λόγοι όπως ιδιόχρηση, μη τήρηση των όρων έγκρισης από τον αδειοδοτημένο χρήστη κτλ. Ο αδειοδοτημένος χρήστης του κοινόχρηστου χώρου σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούται να υποβάλει τα τροποποιημένα σχέδια για την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Πληρωμένα τέλη βάσει της αρχικής άδειας δεν επιστρέφονται Σε περίπτωση ύπαρξης κτιρίου, στις υπεύθυνες δηλώσεις ή στο πρακτικό της γενικής συνέλευσης θα πρέπει να αναγράφεται η έγκριση ή μη, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην είσοδο της οικοδομής.

 1. Όσον αφορά τα σκιάδια, ισχύουν όσα αναφέρονται στις γενικές αρχές του άρθρου 6.
 2. Η εξόφληση του τέλους της άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού ή με προκαταβολή ποσοστού τριάντα επί τοις εκατό (30%) τουλάχιστον και καταβολή του υπολοίπου σε ισόποσες δόσεις, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ημερομηνία λήξης της άδειας.
 3. Η άδεια χρήσης θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, με αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου , προσκομίζοντας:
  Α)υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της αρχικής άδειας χρήσης
  Β) Δημοτική ενημερότητα. (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).

 

Άρθρο 8: Άδεια χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών (ανεμοφρακτών, δαπέδων) .

 1. Οι ανεμοφράκτες και τα δάπεδα είναι προσωρινές λυόμενες κατασκευές που τοποθετούνται στην όψη του καταστήματος στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
 2. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έγκριση τοποθέτησης των ως άνω προσωρινών κατασκευών είναι:

 

 • Γνωστοποίηση οικονομικής δραστηριότητας στο ΟΠΣ-ΑΔΕ από τον ενδιαφερόμενο.
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).
 • Τοπογραφική αποτύπωση, σε 4 αντίγραφα, όπου θα απεικονίζονται η θέση του καταστήματος,  το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού στην περίπτωση πεζοδρόμων, η αποτύπωση του αστικού εξοπλισμού  (πινακίδες, ράμπες, διαβάσεις,  φωτιστικά σώματα, δέντρα, κάδοι απορριμμάτων κλπ.) και  τυχόν υπάρχοντα περίπτερα  με τον εξοπλισμό τους (ψυγεία, σταντ κλπ) και η πρόταση διάταξης των προσωρινών κατασκευών- ανεμοφρακτών ή δαπέδων.
 • Κάτοψη του χώρου που θα περικλείεται από ανεμοφράκτες ή θα καλύπτεται από το δάπεδο σε 4 αντίγραφα, με αναλυτική αποτύπωση των τραπεζοκαθισμάτων και όλων των κατασκευών που πρόκειται να τοποθετηθούν εντός του χώρου.
 • Τομές και όψεις ανεμοφρακτών ή δαπέδων
 • Τεχνική Έκθεση ιδιώτη Μηχανικού από την οποία θα προκύπτει και η διασφάλιση της στατικής επάρκειας των ανεμοφρακτών ή τεχνική έκθεση ιδιώτη μηχανικού που θα περιγράφει το υλικό του δαπέδου και τον τρόπο στερέωσης.
 • Φωτογραφίες του εξωτερικού του καταστήματος και της ευρύτερης περιοχής
 • Δήλωση του ενδιαφερομένου για το σκοπό κατασκευής και το χρονικό διάστημα διατήρησης.
 • Διπλότυπο είσπραξης ειδικού τέλους τοποθέτησης ανεμοφρακτών ή δαπέδων.
 1. Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και εφόσον έχει εγκριθεί το αίτημα της παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών γνωμοδοτεί για την ορθότητα των υποβαλλόμενων σχεδίων, προκειμένου να εκδοθεί από τον αδειοδοτημένο χρήστη η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Η άδεια τοποθέτησης των ανεμοφρακτών ή δαπέδων, χορηγείται  από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, εφόσον  προσκομισθεί η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας. Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 15η Απριλίου και από την 15η Οκτωβρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

 1. Οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι παραπάνω κατασκευές είναι οι εξής:

Α) Ανεμοφράκτες

Η αρχιτεκτονική μελέτη των ανεμοφρακτών πρέπει να εναρμονίζεται με το υπόδειγμα αρχιτεκτονικής μελέτης για ανεμοφράκτες που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Πέλλας με την αριθ. 185/10-12-2014, απόφαση που αφορά το σύνολο του Δήμου Πέλλας.

Η στερέωση των ανεμοφρακτών γίνεται με απλή εναπόθεση επί εδάφους, με ευθύνη των αδειοδοτημένων χρηστών του κοινόχρηστου χώρου για τη σταθερότητά τους. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από την προαναφερθείσα αρχιτεκτονική μελέτη, γίνεται μόνον για λόγους σταθερότητας της κατασκευής και κατόπιν έγκρισης της τεχνικής υπηρεσίας.

Η τοποθέτηση των ανεμοφρακτών είναι δυνατή μόνο μπροστά και σε επαφή με το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και όχι απέναντι ή και σε διπλανό χώρο έστω και αν αυτός έχει παραχωρηθεί για χρήση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από το δήμο ή τους έχοντες την νόμιμη χρήση.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε εισόδους κτισμάτων, πολυκατοικιών, χώρων στάθμευσης κλπ.

 

Β) Δάπεδα

 • Το ύψος δαπέδου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 cm.
 • η τοποθέτησή τους θα γίνεται με ελαφρά στερέωση επί του οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται,
 • το υλικό κατασκευής τους πρέπει να είναι συναρμολογούμενα λεπτά φύλλα ξύλου, ή άλλου υλικού με υφή ξύλου.
 • να υπάρχει κεκλιμένο επίπεδο ( ράμπα) ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο  κατάστημα σε ΑΜΕΑ.

 

Άρθρο 9:   Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  τοποθέτησης εμπορευμάτων προς πώληση

 1. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για έκθεση εμπορευμάτων, καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων, εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσης της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.
 3. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:
 • Πρόσφατη βεβαίωση Έναρξης οικονομικής δραστηριότητας από TAXIS
 • Τοπογραφικό διάγραμμα με την κάλυψη του καταστήματος και του Κοινόχρηστου Χώρου σε 4 αντίγραφα. Κατατίθεται μόνο με την πρώτη αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου.
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).
 1. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση κιβωτίων εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο Κοινόχρηστο Χώρο. Οι διάδρομοι, που ευρίσκονται εντός του χώρου των εμπορευμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη. Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην χρήση θα παρουσιάζονται αναλυτικά για τον κάθε δρόμο. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορευμάτων.
 2. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων επί των προσόψεων των καταστημάτων επιτρέπεται τηρώντας τις γενικές αρχές του άρθρου 6, με περιορισμό μέγιστου πλάτους παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου 1,00 μέτρων, είτε σε πεζοδρόμιο είτε σε πεζόδρομο.
 3. Η εξόφληση του τέλους της άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού.
 4. Η άδεια χρήσης θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, με αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της παραχώρησης του Κοινόχρηστου Χώρου , προσκομίζοντας:

Α)υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της αρχικής άδειας χρήσης

Β) Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).

 

Άρθρο 10  Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για οικοδομικές εργασίες

 1. Άδεια χρήσης με οικοδομικά υλικά. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται τέλος μηνιαίο ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξάρτητα  από το χρόνο χρήσης.
 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος, ύστερα από αίτησή του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνει άδεια χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου, μετά και από την έγκριση της Δημοτικής Αστυνομίας εάν πρόκειται για  χρήση πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας, ή την έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  εάν πρόκειται για χρήση οδοστρώματος.
 3. Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος. Ο χώρος χρήσης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα ώστε να είναι ορατός και τη νύχτα. Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.
 4. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.
 5. Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών, που εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του Κοινόχρηστου Χώρου και η χρονική διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες. Το τέλος χρήσης αυτού πληρώνεται από τον εργολάβο. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, σε περίπτωση κινδύνου πρόκλησης ζημιών.
 6. Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης
 7. Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος χρήσης. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την Δ/νση Πολεοδομίας  και υποχρεώνεται :
 • Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου), για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων.
 • Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην οικοδομή.
 • Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κ.τ.λ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών και των εργαζομένων στην οικοδομή από πτώση υλικών.
 • Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του πεζοδρομίου.
 • Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό χρώμα.
 • Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό νυχτερινές συνθήκες.
 1. Άδεια λοιπών περιπτώσεων, που αφορά κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου για την εκτέλεση διαφόρων τεχνικών εργασιών, με μηνιαίο τέλος κατά ζώνες & κατά τετραγωνικό μέτρο. Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου όσο και ο κάτοχος της άδειας χρήσης. Οποιαδήποτε καταστροφή Κοινόχρηστου Χώρου  αποκαθίσταται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.
 2. Αιτήσεις χορήγησης άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για τις παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα παρακάτω δικαιολογητικά και εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας,  Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Δ/νσης Περιβάλλοντος:
 • Οικοδομική άδεια ή άδεια εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας σε ισχύ.
 • Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος- Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).
 • Τοπογραφική αποτύπωση όπου να απεικονίζεται η θέση της ιδιοκτησίας, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.
 1. Η εξόφληση του τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου της άδειας γίνεται με την καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού.

 

Άρθρο 11:  Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων

 1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που θα υποβάλλεται  τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών.
 2. Στην αίτηση προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για τα είδη που θα διακινηθούν, ο χρόνος, ο χώρος και  ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας  και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας, μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα της επιτήρησης του έργου.
 3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου τέλους, που ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Οι Κοινόχρηστοι Χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
 5. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν την χρήση Κοινόχρηστου Χώρου .
 6. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το τέλος Διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας που ισχύει για το τρέχον έτος.
 7. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
 8. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης οδοστρώματος θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 12: Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.

 1. Οι προσωρινές άδειες χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για τη λειτουργία εργοταξίου εκδίδονται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, στη Δ/νση οικονομικών υπηρεσιών τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών.
 2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την λειτουργία του εργοταξίου φορέα, του επιβλέποντος μηχανικού και του τεχνικού ασφαλείας, ο χρόνος (διάρκεια της άδειας), ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου, τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Πρόσφατη βεβαίωση Έναρξης οικονομικής δραστηριότητας από TAXIS
 • Τοπογραφικό σκαρίφημα του προς χρήση Κοινόχρηστου Χώρου  .
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).

 

 1. Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής & Ασφάλειας των Εργαζομένων σ’ αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του Κοινόχρηστου Χώρου .
 2. Οι Κοινόχρηστοι Χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
 3. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).
 4. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου , θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 13 : Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για Διαφήμιση και έκθεση προϊόντων

 1. Σε καταστήματα που θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κ.λ.π. σε διάφορους χώρους, θα παραχωρείται χώρος ανά τετραγωνικό μέτρο. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, για διαφήμιση και έκθεση προϊόντων , καθώς επίσης και ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτηση του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών αν αφορά πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο, και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών αν αφορά οδόστρωμα, όπου θα περιγράφονται  υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος φορέα,  ο χρόνος, ο χώρος και  ο σκοπός της χρήσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας, ενώ θα παραλαμβάνει την άδεια μετά από γνωμοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας, προσκομίζοντας τα παρακάτω  δικαιολογητικά:
 • Πρόσφατη βεβαίωση Έναρξης οικονομικής δραστηριότητας από TAXIS
 • Τοπογραφικό σκαρίφημα του προς χρήση Κοινόχρηστου Χώρου  .
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).

 

 1. Για στάθμευση οχήματος για διαφήμιση προϊόντων θα παραχωρείται χώρος οδοστρώματος επαρκής ανάλογα με το μήκος αυτού, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων όσο και στους πεζούς. Η άδεια θα χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά από γνωμοδότηση της δημοτικής αστυνομίας και της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Άρθρο 14: Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  σε Περίπτερα.

 1. Οι δικαιούχοι υφιστάμενων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τη χρήση :

Α) του Κοινόχρηστου Χώρου  που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου το οποίο επιβάλλει η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,

Β) του περιβάλλοντα Κοινόχρηστου Χώρου  του περιπτέρου , που επιβάλλεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, από την ίδια διεύθυνση.

 1. Ο κοινόχρηστος χώρος που μπορεί να παραχωρείται στα περίπτερα, πέραν αυτού που καταλαμβάνει το κουβούκλιο τους, θα πρέπει απαραίτητα να εφάπτεται το ανώτερο σε δύο πλευρές του σώματός τους και δεν μπορεί να εκτίνεται από το σώμα  αυτών σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων για της πλατείες και πεζοδρόμους με πλάτος περισσότερο από 7 μέτρα και 1,5 μέτρο για τα υπόλοιπα πεζοδρόμια. Για περιπτώσεις περιπτέρων που βρίσκονται μπροστά από καταστήματα το δικαίωμα παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου  περιορίζεται στη μία πλευρά αυτού. Για την παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου σε δύο πλευρές απαιτείται συναίνεση του υπεύθυνου λειτουργίας των γειτνιαζόντων καταστημάτων. Οι διάδρομοι που πιθανόν να δημιουργούνται ενδιάμεσα και χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου . Ο συγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος θα παραχωρείται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών – αναψυκτικών,  σταντ εντύπων, κλπ.
 2. Η συνολική έκταση που θα καταλαμβάνει το κουβούκλιο και ο συμπληρωματικός εξοπλισμός του, θα πρέπει να διατάσσεται, με τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται η διέλευση των πεζών, και των αναπηρικών καροτσιών.
 3. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου , πλέον του ανωτέρου, για τοποθέτηση παιχνιδομηχανών (κούνιες), εφόσον υφίσταται πλεονάζων κοινόχρηστος χώρος, μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη  διαδικασία που περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό.
 4. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση του Κοινόχρηστου Χώρου των περιπτέρων προϋποθέτει την έγκριση των σχεδίων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου από πλευράς χωροταξίας.
 5. Η αίτηση χορήγησης άδειας χρήσης περιβάλλοντα Κοινόχρηστου Χώρου  Περιπτέρων προς στο αρμόδιο Γραφείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών υποβάλλεται το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, για το οποίο ζητείται η χρήση και είναι ετήσιας διάρκειας,  συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 • Άδεια περιπτέρου ή άδεια εκμίσθωσης  περιπτέρου  σε  ισχύ
 • Πρόσφατη Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας επιχείρησης από TAXIS.
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).
 • Τοπογραφική αποτύπωση, σε 4 αντίγραφα, όπου θα απεικονίζονται η θέση του περιπτέρου,   το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού στην περίπτωση πεζοδρόμων, η αποτύπωση του αστικού εξοπλισμού  (πινακίδες, ράμπες, διαβάσεις,  φωτιστικά σώματα, δέντρα, κάδοι απορριμμάτων κλπ.), η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης, με τον εξοπλισμό τους( ψυγεία, σταντ κλπ) .
 • Κάτοψη και τομή περιπτέρου .
 • Φωτογραφίες του εξωτερικού του περιπτέρου και της ευρύτερης περιοχής

 

 1. Ο ιδιοκτήτης του κουβουκλίου περιπτέρου, του οποίου η άδεια έχει λήξει, υποχρεούται να το απομακρύνει άμεσα, ενημερώνοντας, τη Δ/νση οικονομικών Υπηρεσιών για τη διακοπή χρέωση χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου  και  τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη διαδικασία απομάκρυνσης του κουβουκλίου περιπτέρου. Διαφορετικά, συνεχίζεται η χρέωση χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου .
 2. Στην περίπτωση απομάκρυνσης του από το Δήμο, αυτή υλοποιείται από τη Δ/νση Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. Τα έξοδα απομάκρυνσης αποστέλλονται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την τελική επιβολή στον ιδιοκτήτη του κουβουκλίου περιπτέρου.
 3. Τα περίπτερα που έχουν άδεια και δεν λειτουργούν υποχρεούνται στην καταβολή τους τέλους χρήσης του Κοινόχρηστου Χώρου που καταλαμβάνουν τα σώματα-κουβούκλια των περιπτέρων.
 4. Ειδικότερα θέματα σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων θα προβλέπονται από τον Κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Πέλλας.

 

Άρθρο 15: Αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε Κοινόχρηστους χώρους μηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ορισμένα είδη τροφίμων ή ποτών, όπως ζαχαρώδη προϊόντα, αναψυκτικά, ποτά, ροφήματα, τοστ, τσιγάρα κ. λ. π. Για τα μηχανήματα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρο 48  του Ν. 47829/2017. Οι άδειες που θα χορηγούνται θα είναι για τοποθέτηση αυτών, εντός των καταστημάτων.

 

Άρθρο 16 :  Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για ηλεκτρικές παιδικές  παιχνιδομηχανές (κούνιες).

 1. Επιτρέπεται η τοποθέτηση παιχνιδομηχανών (κούνιες) σε κοινόχρηστους χώρους, με τους όρους του άρθρου 7, αλλά με τοποθέτηση μόνον στην πρόσοψη του καταστήματος της επιχείρησης, μετά την έκδοση της σχετικής άδειας, που χορηγείται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γνωμοδότηση της Δημοτικής Αστυνομίας, με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
 • Γνωστοποίηση οικονομικής δραστηριότητας ή σχετική άδεια σε ισχύ.
 • Πρόσφατη βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας επιχείρησης από TAXIS, με τους σχετικούς των παιχνιδομηχανών ΚΑΔ.
 • Δημοτική ενημερότητα (Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απαιτείται δημοτική ενημερότητα όλων των εταίρων του οικονομικού φορέα).
 • Τοπογραφική αποτύπωση, σε 4 αντίγραφα, όπου θα απεικονίζονται η θέση του καταστήματος,  το πλάτος της πρόσοψης του, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού στην περίπτωση πεζοδρόμων, η αποτύπωση του αστικού εξοπλισμού  (πινακίδες, ράμπες, διαβάσεις,  φωτιστικά σώματα, δέντρα, κάδοι απορριμμάτων κλπ.) και η πρόταση τοποθέτησης των παιχνιδομηχανών (κούνιες) .
 • Τεχνική Έκθεση ιδιώτη Μηχανικού που θα περιγράφει τις ηλεκτρολογικές και μηχανικές εγκαταστάσεις των παιχνιδομηχανών (κούνιες)
 • Πιστοποιητικά καταλληλότητας κάθε παιχνιδομηχανής (κούνιας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.
 • βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για την καλή εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία των παιχνιδιών,
 • φωτογραφίες του εξωτερικού του καταστήματος και της ευρύτερης περιοχής
 1. Το τέλος χρήσης καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ετήσιο και επιβάλλεται ανά παιχνιδομηχανή με εφάπαξ προκαταβολή του ποσού.
 2. Η άδεια χρήσης θα ανανεώνεται κάθε ημερολογιακό έτος, με αίτηση του ενδιαφερόμενου και εφόσον δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της παραχώρησης του Κοινόχρηστου Χώρου , προσκομίζοντας

Α) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία της αρχικής άδειας χρήσης

Β) Δημοτική ενημερότητα

 

Άρθρο 17: Άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου  για Εκδηλώσεις Προσωρινού Χαρακτήρα

 1. Για τη χορήγηση άδειας διενέργειας, μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων, εκδηλώσεων σχολείων, συλλόγων, σωματείων, εγκαινίων καταστημάτων κ.λπ. ακολουθείται η εξής διαδικασία:
 2. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση προς τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών τουλάχιστον έναν μήνα πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης (εφόσον δεν απαιτούνται εγκρίσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες), η οποία θα περιλαμβάνει: :τα πλήρη στοιχεία του φορέα & υπευθύνου επικοινωνίας,   τον  χρόνο, το σκοπό και τη διάρκεια της εκδήλωσης,  με πλήρη περιγραφή της εκδήλωσης.
 3. Η χορήγηση της άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου στην προκειμένη περίπτωση γίνεται κατά περίπτωση υπό την εποπτεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ειδικά, στις περιπτώσεις προσωρινών κατασκευών, όπως περίπτερα, υπόστεγα, ανεμοφράκτες, εξέδρα, οθόνες, ηχητικά κλπ, τηρείται η διαδικασία του αρθ 8.
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα δύο (2) εκδηλώσεων ετησίως.
 5. Στις περιπτώσεις φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η παραχώρηση χρήσης του χώρου γίνεται ατελώς. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα ισχύει το τέλος παραχώρησης χρήσης ανά τετραγωνικό μέτρο και ανά ημέρα που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 18 : Ατελώς

 1. Οι δημόσιοι οργανισμοί για την εγκατάσταση των κοινωφελών δικτύων τους με χρήση υπογείων ή εναέριων εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους (ΔΕΥΑ, κ.λ.π.) απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους διέλευσης παροχών χώρων. Μετά την μετατροπή του ΟΤΕ και της ΔΕΗ σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες, έπαυσαν να απολαμβάνουν την απαλλαγή τους από την καταβολή του παραπάνω τέλους (ΝΣΚ 268/02).
 2. Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ή διακομματικής Επιτροπής, παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλιών πολιτικών κομμάτων, με την υποχρέωση των φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.`

 

Άρθρο 19: Αυθαίρετη χρήση -Κυρώσεις –Πρόστιμα

 1. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων προβλέπεται η παραχώρηση  χρήσης επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.
 2. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση δεν προβλέπεται, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.

 

 1. Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από τη Δημοτική ή Ελληνική Αστυνομία, ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, μετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης, και τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους.
 2. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παράλληλα, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή, να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του Κοινόχρηστου Χώρου , αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επομένη της επίδοσης. Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει, για το σκοπό αυτό, την άμεση συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών.
 3. Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα απομακρύνει και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αυτών, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανωτέρω διαδικασία υλοποιείται & συντονίζεται από τη Δημοτική Αστυνομία με τη συνδρομή των Δ/νσεων του Δήμου.
 4. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα κατάσχονται άμεσα και μπορεί να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
 5. Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους που αφορά η άδεια χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου , δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπλήρωσης του χρονικού διαστήματος αυτού.
 6. Σε περίπτωση τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας οι ανωτέρω κυρώσεις θα εφαρμόζονται ανάλογα.

 

Άρθρο 20: Επιτροπή Κοινόχρηστων χώρων

Η Επιτροπή κοινοχρήστων χώρων θα αποτελείται:

 1. Από τον εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο ως πρόεδρο.
 2. Τα μέλη Επιτροπής καταστημάτων που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 4. Υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Εκπρόσωπο της Δημοτικής Αστυνομίας

Έργο της Επιτροπής είναι να εισηγείται την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού ή περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από αυτόν, η σχετική δε γνωμοδότηση παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά θέματα που έχουν σχέση με την συμπλήρωση-τροποποίηση του παρόντα κανονισμού.

 

Άρθρο 21 : Μεταβατικές διατάξεις

 1. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου, σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να ελευθερώσουν αυτούς.
 2. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη Κοινόχρηστου Χώρου , σε χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις.
 3. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες χρήσεων κοινοχρήστου χώρου οι αδειούχοι οφείλουν να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή να ελευθερώσουν το χώρο.

Άρθρο 22 : Ισχύς κανονισμού

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία της έκδοσής του και της νόμιμης δημοσίευσής του.

 

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.