Αγροτικά

Λευτέρης Αυγενάκης: Εξετάζεται να συμπεριληφθούν στις συνδεδεμένες ο ηλίανθος και η ελαιοκράμβη Απάντηση του ΥπΑΑΤ σε Ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου

Ìüíç óõæÞôçóç êáé øÞöéóç åðß ôçò áñ÷Þò, ôùí Üñèñùí êáé ôïõ óõíüëïõ ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ: «Åíßó÷õóç ôçò ðñüôõðçò êôçíïôñïößáò, ñõèìßóåéò ãéá ôçí áëéåßá êáé ôéò õäáôïêáëëéÝñãåéåò, äéáôÜîåéò ãéá ôç öõôïûãåßá, ôá âéïêôüíá ðñïúüíôá êáé ôçí ðïéüôçôá ôñïößìùí êáé Üëëåò äéáôÜîåéò ãéá ôçí ôüíùóç ôçò áãñïôéêÞò áíÜðôõîçò». ÅÉÓÇÃÇÔÅÓ: Ìáñßá-ÅëÝíç (ÌáñéëÝíá) Óïýêïõëç-ÂéëéÜëç êáé Ãåþñãéïò Ðáðáçëéïý. Óçìåßùóç: Ç ÄéÜóêåøç ôùí ÐñïÝäñùí áðïöÜóéóå óôç óõíåäñßáóç ôçò 8çò Öåâñïõáñßïõ 2024 ôç óõæÞôçóç ôïõ íïìïó÷åäßïõ óå ìßá (1) óõíåäñßáóç.
38Προβολές

«Η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την
συμπερίληψη του ηλιάνθου και της ελαιοκράμβης στις καλλιέργειες που
λαμβάνουν συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη», τονίζει ο ΥπΑΑΤ Λευτέρης
Αυγενάκης, απαντώντας σε Ερώτηση στη Βουλή που κατέθεσε ο πρόεδρος της
Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Η πρόταση για χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων γίνεται μέσα στο πλαίσιο
των στόχων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ και του θεσμικού πλαισίου
που την ορίζει.
Σημειώνεται ότι το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 της χώρας μας δεν
υπάρχει πρόβλεψη συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους ελαιούχους σπόρους
και, κατ’ επέκταση, του ηλίανθου και της ελαιοκράμβης.
Όσον αφορά στο νομικό πλαίσιο κατανομής και αγοράς βιοντίζελ, αρμόδιο
είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), τo
οποίο εκδίδει την Πρόσκληση για τον καθορισμό των ποσοτήτων κατανομής
στους δικαιούχους.
Εν τω μεταξύ η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής
Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ έχει επισημάνει ότι τα εγχωρίως καλλιεργούμενα
ελαιούχα φυτά (ηλίανθος και ελαιοκράμβη) θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν
ως χαμηλού κινδύνου ILUC, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/807
της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, θα εξαιρούνταν από την υποχρέωση μείωσης
της συμβολής τους (στο 0%) στην επίτευξη του στόχου για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας στις μεταφορές (και, επίσης, για τον υπολογισμό του εθνικού
συνολικού μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) το έτος 2030, σύμφωνα
με την οδηγία REDIII.

Στο άρθρο 33 της οδηγίας REDIIΙ αναφέρεται ότι η Επιτροπή, το έτος 2027, θα
υποβάλλει νομοθετική πρόταση σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την προώθηση
της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τη μετά το 2030 περίοδο. Επομένως,
μπορεί μέχρι τότε να λειτουργεί απρόσκοπτα η κατανομή βιοντίζελ και, σε περίπτωση
δυσμενέστερων εξελίξεων, υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα μέχρι το 2030
για την οποιαδήποτε σταδιακή εξέλιξη του τομέα των ενεργειακών καλλιεργειών.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.