Δ.ΈδεσσαςΕργασία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

295Προβολές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

         Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την Υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» , για το χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, προϋπολογισμού 3.839.040,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (3.096.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.) και με δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 1.279.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (1.032.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.),συνολικού προϋπολογισμού 5.118.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (4.128.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει χαμηλότερης  τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διαχείριση (αποκομιδή και μεταφορά) των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.), των βιοαποβλήτων , η πλύση των κάδων και ο οδοκαθαρισμός του Δήμου Έδεσσας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ. και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.. .

     1.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 61.920,00 ευρώ που θα καλύπτει ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Έδεσσας, Θ. Χαραλαμπίδη 11 (περιοχή Σμαρέκα), στο τηλέφωνο 2381350091 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.