Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ23-04-2024

37Προβολές

– Σα Μέιε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Γήκνπ Αικωπίαο
ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1. θ. Κωηζόπνπινο Γεκήηξηνο
2. θα Λαδάξνπ – Παπαδνπνύινπ ΢ηαπξνύια
3. θ. Θενδωξίδεο Αλαζηάζηνο
4. θ. Θενιόγνπ Ιωάλλεο
5. θ. Γηάληζεο Γεκήηξηνο
6. θ. Μπάηζεο Υξήζηνο
Καη παξαθαινύκε ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιύκαηνο
ζπκκεηνρήο ηαθηηθνύ κέινπο ζηε ζπλεδξίαζε, λα καο
ελεκεξώζεηε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, γηα λα θαιέζνπκε ην
αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ: (Δθόζνλ εηδνπνηεζείηε γηα
λα έξζεηε ζηε ζπλεδξίαζε, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή
θσιύκαηνο ζπκκεηνρήο ηαθηηθώλ κειώλ): θ.θ. ΢αββίδεο
Γεώξγηνο, Οιιαλδέδνπ Όιγα, ΢ακαξάο Θεόδσξνο,
Υαηδεδεκεηξηάδεο Γεώξγηνο, Υαηδεγηαλλίδεο Υξήζηνο θαη
Κεηηθίδεο Ησάλλεο.
– ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
(παξ.8 αξζξν 75 Ν.3852/10 όπωο αληηθαηαζηάζεθε
από ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4555/18)
– Πξνϊζηακέλε Γηεύζπλζεο Σερληθώλ
Τπεξεζηώλ Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο.
– Πξνϊζηακέλε Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ.
– Πξνϊζηακέλε Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ.
– Πξνϊζηακέλε Γηεύζπλζεο παηδηθήο θξνληίδαο θαη
παηδείαο πξνζηαζίαο ηξίηεο ειηθίαο θαη εππαζώλ θνηλ.
Οκάδωλ
– Γεληθό Γξακκαηέα Γήκνπ Αικωπίαο
– Δηδηθόο ΢πλεξγάηεο Γεκάξρνπ θ. Κνληάθνπ Νηθόιανο

ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η ΢Δ TAKTIKH ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢Η
ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢ ΔΠΙΣΡΟΠΗ΢

Καιείζηε λα ζπκκεηέρεηε ζηελ ηαθηηθή δηα δώζεο ζπλεδξίαζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία ζα
δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αξηδαίαο, ηελ Σξίηε 23 Απξηιίνπ 2024 θαη ώξα 12:00 ην κεζεκέξη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, γηα ηε ιήςε
απνθάζεσλ επί ησλ παξαθάησ ζεκάησλ:

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗ΢ΙΑ΢ ΓΙΑΣΑΞΗ΢

1 3ε Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ – Σξνπνπνίεζε Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ έηνπο 2024 Γήκνπ
Αικσπίαο.
2 Απνδνρέο πάζεο θύζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ Ο.Σ.Α. Α’ & Β ́ βαζκνύ. (αξηζ.πξση.:6175/02-
04-2024 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ)

2

3 Απνδνρέο πάζεο θύζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ Ο.Σ.Α. Α’ & Β ́ βαζκνύ. (αξηζ.πξση.:7112/12-
04-2024 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ)
4 Λήςε απόθαζεο γηα επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζώλ.
5 Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε απνθάζεσλ δεκάξρνπ νξηζκνύ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ.
6 ΢πκκόξθσζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο Γήκνπ Αικσπίαο κε ηελ αξηζ. 512/2024 απόθαζε ηνπ 5νπ θιηκαθίνπ
ηεο Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ ΢πκβάζεσλ (Δ.Α.ΓΖ.΢Τ.).
7 Απνδνρή πνζνύ 101.505,00 επξώ από ηελ θαηαλνκή ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ έηνπο 2024, γηα
θάιπςε δαπαλώλ εθηέιεζεο έξγσλ θαη επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο σο 1ε, 2ε θαη 3ε
κεληαία θαηαλνκή έηνπο 2024.
8 Έγθξηζε 1νπ Σαθηνπνηεηηθνύ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ “Δπεθηάζεηο – βειηηώζεηο
ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο ζηα αγξνθηήκαηα ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο”.
9 Έγθξηζε 1νπ Σαθηνπνηεηηθνύ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ θαη ηνπ 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. ηνπ έξγνπ
“Καηαζθεπή ξακπώλ θαη ρώξωλ πγηεηλήο γηα ηελ πξόζβαζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ΑκεΑ ζε ζρνιηθέο
κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο”.
10 Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ “Απνθαηάζηαζε ηκεκάηωλ ηνπ νδηθνύ
δηθηύνπ αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο, πνπ νδεγεί ζην ρηνλνδξνκηθό θέληξν Βόξαο –
Καϊκάθηζαιαλ από ηελ θνηλόηεηα ΢αξαθελώλ”.
11 Έγθξηζε 1νπ Αλαθεθαιαησηηθνύ Πίλαθα Δξγαζηώλ ηνπ έξγνπ “Καηαζθεπή θαη επηζθεπή πάξθωλ θαη
πιαηεηώλ ηνπ Γήκνπ Αικωπίαο”.
12 Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν:
«ΚΟΠΗ-ΚΛΑΓΔΜΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΚΛΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΝΣΡΩΝ ΓΔ ΑΡΙΓΑΙΑ΢ – ΚΟΠΗ ΚΑΙ
ΚΛΑΓΔΜΑ ΓΔΝΣΡΩΝ ΣΩΝ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΢ΣΑΘΜΩΝ ΚΔΚΠΑ».
13 Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν:
«ΚΟΠΗ-ΚΛΑΓΔΜΑ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΚΛΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΓΔΝΣΡΩΝ ΓΔ ΔΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ».
14 Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν
«΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η ΚΑΙ ΔΠΙ΢ΚΔΤΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ΢».
15 Λήςε απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ παξάηαζε σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο κνπζηθήο ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ
ελδηαθέξνληνο (Σνπηθέο Κνηλόηεηεο Λνπηξαθίνπ θαη Αξηδαίαο).
16 Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε
θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206
Ν.3584/2007(ΦΔΚ Α ́143), όπσο ηζρύεη
17 Σξνπνπνίεζε ηεο 40/2024 ( ΑΓΑ : Φ3Φ8ΧΦΧ-6ΗΑ) Απόθαζεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αικσπίαο.
18 Έγθξηζε Έθδνζεο Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε Γαπαλώλ βειηίσζεο ππνδνκώλ θνηλήο
σθέιεηαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο (επέθηαζε δηθηύνπ)
19 Δηζεγεηηθή έθζεζε Α ηξηκήλνπ έηνπο 2024 πξνο ηελ δεκνηηθή επηηξνπή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο.
20 Λήςε απόθαζεο γηα αλάζεζε ζε δηθεγόξν πξνο γλσκνδόηεζε αλαθνξηθά κε ρνξήγεζε επηδόκαηνο ζέζεο
επζύλεο ζε ππεύζπλεο γξαθείνπ δεκνηηθώλ παηδηθώλ ζηαζκώλ.
21 Απνδνρέο πάζεο θύζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ Ο.Σ.Α. Α ́ & Β ́ βαζκνύ.
22 Έγθξηζε κεηαθίλεζεο Γεκάξρνπ θαη Αληηδεκάξρνπ ζηελ Αζήλα
23 Φήθηζε λένπ Καλνληζκνύ Άξδεπζεο – Δηζήγεζε ζην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην.
24
Έγθξηζε Ηζνινγηζκνύ & Απνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2023 ηνπ πξώελ ΚΔ.Κ.Π.-Α ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ΢
25 Έγθξηζε Ηζνινγηζκνύ & Απνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2023 ηνπ πξώελ Γ.Ζ.Κ.Δ.Α ΓΖΜΟΤ ΑΛΜΧΠΗΑ΢

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΣΗ΢ ΓΗΜΟΣΙΚΗ΢
ΔΠΙΣΡΟΠΗ΢
ΠΑΡΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ΢
ΓΗΜΑΡΥΟ΢ ΑΛΜΩΠΙΑ΢

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.