Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

265Προβολές

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Παρασκευή 08-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 102 του Ν.4876/2021 (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του
Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023.
2 Ορισμός υπολόγου (υπαλλήλου του Δήμου) ενταλμάτων προπληρωμής, για ¨Προμήθεια φωτιστικών
σωμάτων για τη βελτίωση των υποδομών  κοινής  ωφέλειας  στον  τομέα  του  ηλεκτροφωτισμού¨ &
¨Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα του ηλεκτροφωτισμού του δήμου  Αλμωπίας (επέκταση
δικτύου) ΤΠ2022 και έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.
3 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11015/29-06-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες
πληρεξουσίου δικηγόρου. (σχετ. αριθ. 447/2021 απόφαση Ο.Ε.).
4 Λήψη  απόφασης  αναφορικά με την Αριθ. ΑΓ154/2022 ΑΓΩΓΗ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Βέροιας.
5 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11123/30-06-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες
πληρεξουσίου δικηγόρου. (σχετ. αριθ. 107/2022 απόφαση Ο.Ε.).
6 Διαβίβαση της αριθ.πρωτ.11228/01-07-2022 ΑΙΤΗΣΗΣ για λήψη απόφασης αναφορικά με τις ενέργειες
πληρεξουσίου δικηγόρου. (σχετ. αριθ. 138 & 161/2022 αποφάσεις Ο.Ε.)
7 Διαβίβαση προς Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας, για λήψη απόφασης:
Α) αποδοχή της από 10-06-2022 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Παπατάσου Γεωργίου, σχετικά με τις
εφαρμοστέες διατάξεις που αφορούν στον υπολογισμό της τιμής μονάδος για την αποζημίωση ιδιοκτησιών
από την υπ’ αριθμ.5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Αριδαίας
Β) ανάθεση σε συμβολαιογράφο για τον προσδιορισμό τιμής μονάδας που προκύπτει από το αντικειμενικό
σύστημα προσδιορισμού αξίας γης για ιδιοκτησίες με κωδικούς αριθμούς 010302 και 010622 που
δικαιούνται αποζημίωση από την υπ’ αριθμ.5/92 Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης
Αριδαίας.
8 Αίτημα για χορήγηση πρώτης (1 ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

2

9 Αίτημα για χορήγηση τρίτης (3 ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ,
ΑΡΙΔΑΙΑΣ».
10 Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».
11 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη πρώτης (1 ης ) Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Ελληνικού Δημόσιου – Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του
Δήμου Αλμωπίας για την Πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΚ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ», ως προς τη διάρκεια της (χορήγηση
παράτασης πρώτου σταδίου).
12 Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της Αριδαίας».
13 Έγκριση Υποβολής Αιτήματος πρώτης (1 ης ) Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης στο πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ», για την προσθήκη Υποέργου 2 με τίτλο "Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες".
14 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών κοινής
ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης της Τ.Κ. Βορεινού».
15 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών κοινής
ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης της Τ.Κ. Γαρεφείου».
16 Υπολογισμός εκ νέου  των αμοιβών βραβείων για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού
προσχεδίων  με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» και έγκριση αυτών.
17 Επικαιροποίηση της απόφασης περί έγκρισης διενέργειας αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού  με τίτλο
«Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.
18 Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού στον οικισμό Κορυφής
Σαρακηνών».
19 Αποδοχή Χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για
«Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου
Εσωτερικών 2021-2025».
20 Έγκριση χρηματοδότησης της σύμβασης με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού στον
οικισμό Κορυφής Σαρακηνών» από την Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
της Χώρας με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025» και κάλυψη επιπλέον
ποσού σύμβασης πέραν του ποσού χρηματοδότησης από το δήμο.
21 Έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».
22 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».
23 Έγκριση εν νέου της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο "«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ" με
τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων
δημοπράτησης της σύμβασης.
24 Ανάθεση σε δικηγόρο για την ερμηνεία των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την
ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-
Β΄ΦΑΣΗ. ΥΠΟΕΡΓΟ2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ»
25 Τροποποίηση της αριθ.192/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
26 Έγκριση της αριθ. 32/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.