Δ.Πέλλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
184Προβολές

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου-οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, κλπ, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πέλλας έως 31-12-2024

O Δήμαρχος Πέλλας προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου και οχημάτων, με χειριστή – οδηγό με παράλληλη πρόβλεψη και ειδικευμένων υλοτόμων, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, να γίνουν άμεσα οι ενέργειες αντιμετώπισης των φαινομένων (δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, σεισμοί, κ.α.) και αποκατάστασης των οδικών δικτύων, των υποδομών και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί

ΚΑΛΕΙ

Ιδιοκτήτες μηχανημάτων έργου-οχημάτων (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) να υποβάλλουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πέλλας (Δ/νση: Χ΄΄ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1, 58100 Γιαννιτσά), αίτηση συμμετοχής (παράρτ. Ι) σε κλειστό φάκελο, στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, Τηλέφωνο εργασίας, Τηλέφωνο οικίας, Κινητό τηλέφωνο και E-mail.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν:
• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές επιχειρήσεις) ή ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα (εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παράρτ. ΙΙ) στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών Μηχανημάτων – Οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, κλπ, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Πέλλας έως 31-12-2024.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (παράρτ. ΙΙΙ) στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα έργου που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους).
• Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ όπου απαιτούνται, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου κλπ)

Ειδικότερα ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της πρώτης κατάθεσης υποβολής φακέλου συμμετοχής η 17 Ιανουαρίου 2023, ώρα 15:00 και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός των ετών 2023 και 2024, από την δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:
<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ>
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α) Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι ιδιοκτήτες μηχανημάτων-οχημάτων του πίνακα της παρ. Β και  είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Β) Οι μέγιστες τιμές ανά τύπο μηχανήματος-οχήματος και εργασίας ανά ώρα είναι οι κάτωθι και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α

ΟΧΗΜΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
1.

Διαμορφωτής γαιών GRAIDER

46,00 €/ώρα
2.

Προωθητής D8 ή ανάλογου τύπου

70,00 €/ώρα
3.

Φορτωτής άνω των 200ΗΡ

66,00 €/ώρα
4.

Εκσκαφέας — φορτωτής τύπου JCB

42,00 €/ώρα
5.

Μικρός Φορτωτής τύπου bobcat

40,00 €/ώρα
6.

Περιστρεφόμενος υδραυλικός εκσκαφέας άνω των 200 ΗΡ

70,00 €/ώρα
7.

Φορτηγό ανατρεπόμενο από 15m3 έως 20m3

53,00 €/ώρα
8.

Οδικοί ελκυστήρες – πλατφόρμα μεταφοράς χωματουργικών μηχανημάτων.

5,00 €/χλμ
9.

Γερανός 10tn

45,00 €/ώρα
10.

Γερανός 30tn

100,00 €/ώρα
11.

Αποχιονιστικό μηχάνημα με λεπίδα αποχιονισμού — αλατοδιανομέα (χωρίς χορήγηση αλατιού)

120,00 €/ώρα
12.

Ημιφορτηγό 4Χ4 με λεπίδα αποχιονισμού – αλατοδιανομέα (με χορήγηση αλατιού)

60,00 €/ώρα
13.

Γεωργικός ελκυστήρας με λεπίδα

25,00 €/ώρα
14.

Γεωργικός ελκυστήρας με αλατοδιανομέα

25,00 €/ώρα
15.

Καλαθοφόρο μηχάνημα (πλέον των 20m)

55,00 €/ώρα
16.

Βυτιοφόρο ύδατος

50,00 €/ώρα
17.

Πλυστικό – Αντλητικό – Αποφρακτικό συγκρότημα

60,00 €/ώρα
18.

Φορητό αντλητικό μηχάνημα

25,00 €/ώρα
19.

Υπεραστικό – τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων για απομάκρυνση πολιτών

100,00 €/ώρα
20.

Αστικό λεωφορείο 50 θέσεων για απομάκρυνση πολιτών

80,00 €/ώρα
21.

Αστικό λεωφορείο 20 θέσεων για απομάκρυνση πολιτών

40,00 €/ώρα
22.

Αποζημίωση δασεργατών και υλοτόμων που συμμετέχουν στο έργο της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

14,00 €/ώρα
23.

Αποζημίωση ανειδίκευτων εργατών που συμμετέχουν στο έργο της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

8,00 €/ώρα

Οι παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν σε περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.
Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης οχημάτων – μηχανημάτων έργου περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή  και  του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) για το συνολικό χρόνο απασχόλησης (ημέρα – νύκτα, Κυριακές, αργίες κλπ.). Συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται, στο σημείο που καλούνται από την υπηρεσία, καθώς και η δαπάνη μεταφοράς  και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η υποχρέωση για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών.
Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
• η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής,
• όλα τα έξοδα του χρησιμοποιούμενου μέσου, όπως φθορές, βλάβες, συντήρηση, επισκευές, καύσιμα, λιπαντικά κλπ
• οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίω¬σης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομι¬κών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ) Όροι Ένταξης στο Μητρώο Ιδιοκτητών Μηχανημάτων Έργου – Οχημάτων  
1. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αφορούν εργασίες αποχιονισμού, άρσης καταπτώσεων – κατολισθήσεων, αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος, κατασκευής φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, διάνοιξης τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών και άρσης φερτών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, άντλησης υδάτων σε περιπτώσεις πλημμυρών, προληπτική απομάκρυνση πολιτών, υποβοήθηση του Πυροσβεστικού Σώματος σε περιπτώσεις πυρκαγιών κλπ.
2. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα που διαθέτουν σε πίνακα εγγράφως ή ηλεκτρονικώς (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους), καθώς και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα πρέπει να είναι ανοικτό επί εικοσιτετραώρου βάσεως καθώς και τα σταθερά τηλέφωνα σε γραφείο και οικία. Τα ανωτέρω οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.
3. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων, θα επιλέγονται κάθε φορά, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών αφού θα συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμοδίων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.
4. Οι συμμετέχοντες ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Πέλλας τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους των αρμοδίων Διευθύνσεων μέχρι 31-12-2022.
5. Ο Δήμος Πέλλας διατηρεί το δικαίωμα να απασχολήσει από το Μητρώο, τους ιδιοκτήτες, με προτεραιότητα τον ιδιοκτήτη με το χαμηλότερο μίσθωμα (χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση για το Δήμο).
6. Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων).
7. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων καθώς και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά το νόμο άδειες.
8. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ.305/96, Ν.1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Π.Δ.395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.149/06) καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
9. Ο ανάδοχος είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.
10. Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας.
11. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε μηχανήματος από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Δ) Σύναψη σύμβασης
Πριν την πληρωμή των αναδόχων και σε χρόνο που θα ζητήσει η υπηρεσία θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 73, παρ. 1, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του Ν. 4497/2017. Η υποχρέωση αυτή αφορά κατ΄ ελάχιστον:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και Ι.Κ.Ε. ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 73 παρ.1 Ν.4412/16),
γ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, το νόμιμο εκπρόσωπο.

• Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα

Απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης:
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα νομιμοποιητικά έγγραφά τους, και συγκεκριμένα:
1.1 Εάν ο Υποψήφιος είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε της ημεδαπής:
α) ΦΕΚ σύστασης,
β) Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),
γ) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή η απόφαση των εταίρων περί της ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
δ) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης της συμμετοχής του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση  για την υπογραφή και την υποβολή της Προσφοράς από άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις καταστατικές τροποποιήσεις της εταιρείας.
1.2 Εάν ο Υποψήφιος είναι Ο.Ε ,  Ε.Ε , Ι.Κ.Ε. της ημεδαπής:
α) Αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι σήμερα,
β) Πιστοποιητικό της  αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών τροποποιήσεων της εταιρείας.

2. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
β) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Ε) Αμοιβή –Τρόπος πληρωμής
• η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών εργασίας του κάθε μηχανήματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας.
• οι υπέρ τρίτων κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο
• η συμβατική αξία θα πληρώνεται απολογιστικά, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/τ.Α’/9-05-2013.
• Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΣΤ) Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
• H παρακολούθηση και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Πέλλας.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής.
• Οι εργασίες θα παραλαμβάνονται, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, με τη σύνταξη σχετικού Πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής, το οποίο θα αποτελέσει δικαιολογητικό της δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 200 του ν.4412/2016.
• Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Ο πίνακας Μητρώου Ιδιοκτητών μηχανημάτων έργου-οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας που προκύπτουν μετά από δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, κλπ, θα καταρτισθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Οι συμμετέχοντες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.