Αγροτικά

Τροπολογία που επιλύει το ζήτημα της Ο.Π. «ΑΘΗΝΑ»

923Προβολές

Θεοδώρα Τζάκρη: Ενημέρωση στα Καλύβια για την τροπολογία που επιλύει το ζήτημα της Ο.Π. «ΑΘΗΝΑ»

  • Αυτό είναι το κείμενο της Τροπολογίας

 Η βουλευτής  Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεοδώρας Τζάκρη την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019  πραγματοποίησε ενημέρωση στα Καλύβια στους αγρότες – απλά μέλη της Ομάδας Παραγωγών «ΑΘΗΝΑ» για την τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων Υπουργείων, με την οποία θα απαλλάσσονται τα απλά μέλη των αστικών εταιρειών, που δεν συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείρισή τους,  δίνοντας έτσι τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει πάρα πολλούς αγρότες της περιοχής μας, στους οποίους ως απλά μέλη της Ο.Π. που ουδέποτε συμμετείχαν στη διοίκησή της καταλογίστηκαν ατομικώς  αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Ο.Π. «ΑΘΗΝΑ» τεράστια χρηματικά ποσά και δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους από το 2014, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός συναλλαγής ως φορείς οικονομικής δραστηριότητας και να κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα εναντίον της περιουσίας τους ακόμη και κατά της πρώτης κατοικίας τους, ενώ έχουν εμπλακεί σε χρόνιους και δαπανηρούς δικαστικούς αγώνες.

Η τροπολογία αυτή  είναι σύμφωνη με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του «ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας» (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο Ν. 2238/1994) και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος.

Η τροπολογία την οποία συνέταξε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε. που προσκόμισε η κ. Τζάκρη, θα αποσταλεί προς έγκριση στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης με τους οποίους έχει ήδη επικοινωνήσει η κ. Τζάκρη και θα κατατεθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», που έχει εισαχθεί για συζήτηση την Πέμπτη 14 Μαρτίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις.

 

———-

Το κείμενο της τροπολογίας μαζί με την αιτιολογική της έκθεση έχει ως εξής:

 

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

στο σχέδιο νόμου

του Υπουργείου ………………………………………………… με τίτλο:

«………………………………………………………………..»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται η ευθύνη των εταίρων αστικών εταιρειών στο ποσό της αξίας εταιρικής μερίδας τους υπό την προϋπόθεση ότι απέκτησαν την εταιρική ιδιότητα και οι σχετικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4072/2012 (Α’ 86), ήτοι την 11η Απριλίου 2012. Επιπλέον, οι εταίροι δεν πρέπει να συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο,  αντιμετωπίζεται το κοινωνικό πρόβλημα, που έχει ήδη καταστεί οξύ, ιδίως στις αγροτικές περιφέρειες, της εις ολόκληρον ευθύνης εταίρων, οι οποίοι αφενός δεν είχαν καμία ανάμιξη στη διαχείριση και διοίκηση των ΑμΚΕ και αφετέρου δεν προσδοκούσαν οικονομικά ωφελήματα από τη δράση τους, μέσω διανομής κερδών ή άλλου τρόπου.

Η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται και από τη συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου, που επιβάλλει ιδίως τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων ρυθμίσεων και η οποία πρέπει να τηρείται με αυστηρότητα όταν πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους. Σημειωτέον δε ότι σε όλα τα καταστατικά των εταιρειών, που συνεστήθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του άρθρου 270 του ν. 4072/2012, ρητά αναγράφεται ότι η λειτουργία αυτών των εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του ΑΚ, με βάση τις οποίες προσδιορίζεται η ευθύνη των απλών εταίρων στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς. Δηλαδή, όταν τα απλά μέλη αποφάσισαν να συμμετάσχουν ως εταίροι σ’ αυτήν την νομική μορφή εταιρείας, γνώριζαν ότι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους και προφανώς δεν θα συμμετείχαν εάν γνώριζαν ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία, παρότι δεν συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών των εταιρειών για χρέη προς ιδιώτες ή το δημόσιο (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος κλπ). Σύμφωνα δε και με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α., βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (C-499/10). Πρέπει δηλαδή να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο ν. 2238/1994), και υπερισχύει του εθνικού δικαίου, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης νομικής ισχύος».

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ …..

Τροποποίηση του ν.4072/2012 (Α΄ 86)

 

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 294 του ν.4072/2012 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. α. Σε εταιρεία του άρθρου 270, οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της μέχρι του ποσού της εταιρικής μερίδας τους, όταν  η είσοδός τους στην εταιρεία και η γέννηση των υποχρεώσεων έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και δε συμμετείχαν καθοιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.»

β.Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμούσες ενώπιον  των Δικαστηρίων υποθέσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

 

Με το άρθρο … τροποποιείται το άρθρο 294 του ν. 4072/2012, το οποίο έχει σήμερα ως εξής:

«Άρθρο 294 – Μεταβατικές διατάξεις

  1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται και στις εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη της ισχύος του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση.
  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 – 28, 38, 39, 47 – 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου.
  3. Οι ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εμπορικές εταιρείες που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός εξαμήνου να προβούν σε καταχώριση της σχετικής εταιρικής σύμβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 251.»

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

 

  1. Αναγκαιότητα και καταλληλότητα

Η προτεινόμενη διάταξη, ακολουθώντας την θέση της θεωρίας και της νομολογίας, επιδιώκει να αμβλύνει τα δυσμενή αποτελέσματα που προκλήθηκαν με την αναδρομική ανατροπή του καθεστώτος της ευθύνης των εταίρων αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών από περιορισμένη σε παράλληλη, απεριόριστη και εις ολόκληρο.

  1. Συνέπειες στην κοινωνία, τους πολίτες, την οικονομία και τη Δημόσια Διοίκηση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αναμένεται να αμβλυνθούν δυσμενείς συνέπειες που έχουν προκληθεί για τους εταίρους αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, που βρέθηκαν υπόλογοι για εταιρικά χρέη χωρίς ούτε να εμπλέκονται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, ούτε να επιδιώκουν κέρδος από τη συμμετοχή τους σε αυτή, ούτε, πολύ περισσότερο, να γνωρίζουν την σχετική συνέπεια όταν αποφάσιζαν να συστήσουν ή να συμμετάσχουν στην εταιρεία. Αποκαθίσταται η ασφάλεια δικαίου για τις πριν την έναρξη ισχύος του νόμου έννομες σχέσεις και συνέπειες χωρίς να θίγεται η βούληση του νομοθέτη για τις μετά την έναρξη ισχύος του νόμου εφαρμοστέες ρυθμίσεις.

  1. Αρμοδιότητα

Οι προτεινόμενες διατάξεις είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

  1. Τήρηση νομοτεχνικών κανόνων

Έχουν τηρηθεί οι κανόνες της καλής νομοθέτησης.

  1. Διαφάνεια – κοινωνική συμμετοχή

Η τελική διατύπωση της διάταξης προέκυψε ύστερα από παρατηρήσεις τόσο των φορέων της αγοράς, όσο και των εφαρμοστών δικαίου, καθώς και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.