Δ. Σκύδρας

2η Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Σκύδρας

515Προβολές

Ο Δήμος Σκύδρας εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020 για ολόκληρη την εδαφική του επικράτεια. Η εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 93764/396/2020 (ΦΕΚ Β’ 4380/2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», όπως διευκρινίζονται με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206/ 23.03.2021 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ.

Το Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών
 • Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες – διαβούλευση
 • Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές)

Ο Δήμος Σκύδρας έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο.

Σε αυτό αναπτύχθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του δικτύου σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο:

 • Στο Εναλλακτικό Σενάριο 1 η χωροθέτηση όλων των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο γίνεται στον οικισμό της Σκύδρας.
 • Στο Εναλλακτικό Σενάριο 2 προτείνεται η πλειονότητα των σταθμών στη Σκύδρα και από ένας σταθμός σε τρεις οικισμούς (Καλή, Πετραία, Καλύβια), ως κέντρα αντίστοιχων ισοδύναμων χωρικών ενοτήτων, με πληθυσμό της τάξης των 3.500-4.000 κατοίκων το καθένα.
 • Στο Εναλλακτικό Σενάριο 3 εκτεταμένη προτείνεται αποσυγκέντρωση των σταθμών επαναφόρτισης Η/Ο, χωροθετώντας τους σταθμούς στη Σκύδρα και σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων (βάσει ΕΛΣΤΑΤ 2011): Μαυροβούνι, Λιποχώρι, Σεβαστιανά, Ριζό, Αρσένι, Καλύβια, Καλή, Μάνδαλο και Προφήτης Ηλίας.

Για κάθε σενάριο προτείνονται επιπλέον σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση (α) ΕΔΧ-ΤΑΞΙ, (β) οχημάτων ΑμεΑ, (γ) οχημάτων τροφοδοσίας και (δ) τουριστικών λεωφορείων. Επίσης, για κάθε σημείο προτείνεται συγκεκριμένη θέση.

Ως βέλτιστη λύση προκρίνεται από τους μελετητές το Εναλλακτικό Σενάριο 3, διότι:

 • Δημιουργεί ένα δίκτυο γρήγορα και εύκολα προσβάσιμο από όλους τους κατοίκους και εργαζόμενους του Δήμου.
 • Είναι συμβατό με τον υπό επικαιροποίηση στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου.
 • Ενισχύει την κοινωνική συνοχή μέσα από την αναλογικότερη ως προς τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό χωροθέτηση των σταθμών επαναφόρτισης και την κατά το δυνατό ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε βασικές αστικές υποδομές.
 • Αποφεύγει την ασύμμετρη επιβάρυνση του πολεοδομικού κέντρου της Σκύδρας που θα προκαλούσε η χωροθέτηση όλων ή της συντριπτικής πλειονότητας των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.
 • Επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή μείωση των απαιτούμενων μετακινήσεων που θα απαιτείται για την επαναφόρτιση των Η/Ο.
 • Εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τη διερχόμενη κυκλοφορία με τη χωροθέτηση σε κομβικά σημεία ως προς το βασικό υπεραστικό οδικό δίκτυο και τα δίκτυα ΜΜΜ (σιδηροδρομικοί σταθμοί και στάσεις ΚΤΕΛ).
 • Είναι δυνατό να προωθήσει την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στους επιλεγμένους οικισμούς, είτε σε περιορισμένη έκταση, είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Γίνονται προτάσεις για την ισχύ κάθε σταθμού, καθώς, και για χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα)

Το Σ.Φ.Η.Ο συντάσσεται με χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Η υλοποίησή του θα γίνει τμηματικά, σε δύο χρονικές περιόδους.

 • Εντός των πρώτων τριών (3) ετών θα γίνει η τοποθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στον οικισμό της Σκύδρας. Είναι δυνατό να γίνει ιεράρχηση και εσωτερικά, ώστε και τα προτεινόμενα σημεία στον οικισμό να υλοποιηθούν τμηματικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών.
 • Εντός των δύο (2) επόμενων ετών θα γίνει η υλοποίησή των υπολοίπων σημείων επαναφόρτισης που θα προταθούν σε άλλους οικισμούς του Δήμου Είναι δυνατό και πάλι να τεθούν προτεραιότητες, ώστε τα σημεία να κατανεμηθούν καλύτερα ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες.

Τα προτεινόμενα σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, στα διοικητικά όρια του Δήμου Σκύδρας, σύμφωνα με το 3ο εναλλακτικό σενάριο, είναι τα εξής:

α/α σημείων τοποθεσία αριθμός θέσεων
Σκύδρα
1 Εθνικής Αντίστασης (μεταξύ Καραϊσκάκη και Κ. Άγρα, νότια πλευρά –έναντι γυμνασίου) 2
2 Εθνικής Αντίστασης (μεταξύ Δημαρχείου 2 και Μ. Αλεξάνδρου – νότια πλευρά) 2
3 Σαφραμπόλεως (μεταξύ 24ης Ιουλίου και ανώνυμης οδού – βόρεια πλευρά, έναντι της πλατείας Σαφραμπόλεως) 2
4 Σαφραμπόλεως (μεταξύ Π. Σαχίνη και 24ης Ιουλίου – βόρεια πλευρά) 2
5 Επί της ανώνυμης οδού έμπροσθεν Κέντρου Υγείας (βόρεια πλευρά) 1
6 Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης επί της Σεβαστουπόλεως (στο βόρειο τμήμα του πάρκου-πλατείας Πλαστήρα) 2
Λιποχώρι
7 Επί ανώνυμης οδού έμπροσθεν κεντρικής πλατείας 1
Μαυροβούνι
8 Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης δίπλα στο Κοινοτικό Κατάστημα, επί της Επαρχιακής Οδού Σκύδρα – Μαυροβούνι – Νέα Ζωή – Άψαλος 1
Σεβαστιανά
9 Επί ανώνυμης οδού έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 1
Ριζό
10 Σε κοινόχρηστο χώρο επί της Επαρχιακής Οδού Σκύδρας – Βέροιας, πλησίον του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρα 1
Αρσένι
11 Στην κεντρική πλατεία του οικισμού, δίπλα στον Ι.Ν. Αγίων Ιωάννη Θεολόγου και Αρσενίου 1
Καλύβια
12 Σε κοινόχρηστο χώρο απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Μηνά 1
Καλή
13 Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης δίπλα στον Ι.Ν. Ύψωσης του Τίμιου Σταυρού και το Κ.Ε.Π. 1
Προφήτης Ηλίας
14 Στο δημοτικό χώρο στάθμευσης δίπλα στο Κοινοτικό Κατάστημα και το Κ.Α.Π.Η. 1
Μάνδαλο
15 Σε δημοτικό χώρο στάθμευσης δίπλα στο δημοτικό σχολείο 1
  Σύνολο θέσεων 20

 

Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης αποτελεί οριζόντια δράση, με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης των σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων αφορά όλη την επικράτεια του Δήμου Σκύδρας. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών. Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε και να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και προσβλέπουμε στην εποικοδομητική συνεργασία κατά την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Με την παρούσα πρόσκληση σας καλούμε να λάβετε μέρος με απόψεις και προτάσεις στο παρόν δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης επί της πρότασης του Σ.Φ.Η.Ο. σχετικά με τα τρία εναλλακτικά σενάρια και την πρόταση χωροθέτησης των σημείων φόρτισης και στάθμευσης των Ηλεκτρικών Οχημάτων. Κάθε εναλλακτικό σενάριο περιγράφεται σε έκθεση και παρουσιάζεται σε χάρτη.

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει 15 μέρες (μέχρι 15/07/2021).

Το απαιτούμενο υλικό, τεχνική έκθεση και συνοδευτικοί χάρτες, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.skydra.gr, όπου αναρτάται και η παρούσα 2η πρόσκληση συμμετοχής σε αυτό. Σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίων, τα οποία είναι διαθέσιμα, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Σκύδρας και στα επιμέρους Τοπικά Καταστήματα, αλλά και ηλεκτρονικά στην παραπάνω ιστοσελίδα.

Πληροφορίες: Αθανάσιος Λιάμπας , Γρηγόρης Σιδηρόπουλος, Μαρία Χαλκοπούλου

τηλ.: 2381351851-53-63 αντίστοιχα,

e-mail: liampass@skydra.gov.gr, sidiropoulosg@skydra.gov.gr, chalkopouloum@skydra.gov.gr

Ηλεκτρονική αποστολή ερωτηματολογίων στο e-mail: d_skydras@skydra.gov.gr

Δια ζώσης κατάθεση των ερωτηματολογίων: στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Σκύδρας ή στα επιμέρους Τοπικά Καταστήματα.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.