Δ. ΣκύδραςΕργασία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της χρήσης έτους 2022-2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας

114Προβολές

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας πρόκειται να προβεί σε ορισμό
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών
Καταστάσεων χρήσεως 2022-2023.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν.1069/80, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 6 του Ν. 2307/95 (Διαχειριστικός Έλεγχος), η
Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας είναι υπόχρεη σε έλεγχο των Οικονομικών
της Καταστάσεων. Οι Ελεγκτές Λογιστές που θα αναλάβουν
τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οφείλουν και πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών της παρ.
1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992.
Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Ελέγχου και τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Οι, υπό ανάθεση, εργασίες που περιλαμβάνονται στον
τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως
ετών 2022-2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας, είναι οι εξής:
 Κατάσταση του Ισολογισμού Τέλους Χρήσης
 Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης
 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων
 Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως
 Προσάρτημα Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων
Χρήσεως
Ο Προϋπολογισμός δαπάνης , του ανωτέρω ελέγχου,
ανέρχεται σε 10.000,00 με Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3919/2011
η διαδικασία καθορισμού της αμοιβής του διαχειριστικού
ελέγχου καθορίζεται, με ελεύθερη συμφωνία των μερών,
βάσει των προϋπολογιζόμενων ωρών διενέργειας αυτού.
Κριτήρια ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά
και η βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας.
23PROC012115987 2023-02-10
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμητικά σε
ευρώ το σύνολο της αμοιβής, χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%.
Παρακαλούμε, όπως υποβάλλετε στη Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας
την οικονομική σας προσφορά μέχρι την Τετάρτη 22/2/2023
προκειμένου να επιλεγούν Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για
τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 2022-
2023 μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και
2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά
ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του
Ν.4412/2016)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΚΥΔΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.