Δ.Έδεσσας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας έως τις 31-12-2023

176Προβολές

AΠΟΦΑΣΗ
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας
Έχοντας υπόψη:
α) Την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 80 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) και αναριθμήθηκε με την περίπτωση
β΄ της παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
β) Την αριθμ.. 88/59846/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
με Θέμα: «Λειτουργία Κοινοτήτων» (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4).
δ) Την αριθ. 29/21-6-2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας
για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των τακτικών και αναπληρωματικών
συμβούλων των κοινοτήτων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους.
ε) Το από 31-08-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας των αιρετών, δημοτικών
συμβούλων, Προέδρων και συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Έδεσσας.
στ) Το αριθμ. 4/2023 Πρακτικό του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Έδεσσας, όπως αυτό εγκρίθηκε με το αριθμ. 64882/3-5-2023 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
ζ) Την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Έδεσσας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ορίζει, ως αναπληρωτή του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Έδεσσας, τον κ. Χρήστο Παπατούση του Δημητρίου, σύμβουλο της
Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας, ο οποίος θα ασκεί τα καθήκοντά του Προέδρου σε
περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και όχι πέραν την 31η-12-2023 ημερομηνία
λήξης της θητείας του Συμβουλίου.
2. Με την παρούσα ανακαλείται κάθε παρόμοια προγενέστερη που αφορά
στον ορισμό αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Έδεσσας.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στο
Δημοτικό Κατάστημα και έδρα της Κοινότητας, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας.
O Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας
Πέτρος Γαλανός

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.