Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

53Προβολές

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/2022, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και
του άρθρου 31 του Ν.5013/2023 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω
θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.
2 Εισηγητική έκθεση Α τριμήνου έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.
3 Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ.
Πολυκάρπης.
4 Έγκριση διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης  με προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση, κατά εφαρμογή  του άρθρου 32  του ν.
4412/2016 (Α’ 147) για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση-
Τεχνική Υποστήριξη του Λογισμικού των Υπηρεσιών»,  έγκριση της αριθ. 06/2023  Μελέτης – Τεχνικής
Έκθεσης – Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής,  του  τρόπου  διεξαγωγής  και καθορισμός εκτέλεσης των όρων της   σύμβασης.
5 Έγκριση πρακτικού διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών
διαγωνισμών.
6 Διαβίβαση Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΑΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».
7 Διαβίβαση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».
8 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για το έργο «Βελτίωση των υποδομών στον τομέα της
άρδευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας».

2

9 Αποδοχή της απόφασης ένταξης του μεταφερόμενου έργου «Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με
στέγαστρο για το αθλητικό γήπεδο τκ Σωσάνδρας δήμος Αλμωπίας Πέλλας» του εθνικού σκέλους του
ΠΔΕ στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-25 του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με τίτλο «ΤΠΑ
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού-Υποπρόγραμμα Αθλητισμός» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 64957/21
(ΦΕΚ 2548/Β΄/10-06-2021) Υ.Α. «Μεταφορά συνεχιζόμενων έργων εθνικού σκέλους ΠΔΕ 2021 στο
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-25 και ρύθμισης χρονοδιαγράμματος έγκρισης των Προγραμμάτων»
όπως ισχύει.
10 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ», της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΚ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ» του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036148073, με τη
διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.
11 Έγκριση των με αρ. 1403/23 και 1437/23  αποφάσεων Δημάρχου Αλμωπίας που αφορούν στην ανάθεση
και εκτέλεση Δημόσιας Σύμβασης  Έργου με τίτλο «Δημιουργία / κατασκευή WC ΑμεΑ στο κτίριο όπου
στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας» ως κατεπείγουσα, λόγω τιθέμενης προθεσμίας συμμόρφωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.
12 Έγκριση εκ νέου της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ» με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού με
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και
καθορισμός  των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.
13 Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  Ι της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Επέκταση, βελτίωση δικτύου
άρδευσης στις Τοπικές Κοινότητες Νότιας και Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας».
14 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
15 Έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εργασία με τίτλο:
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ
2 ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.