ΑγροτικάΠ.Ε.Πέλλας

7Αποφάσεις αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών

209Προβολές

«Αναγνώριση της AGRO ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ I.K.E. ως Ομάδα Παραγωγών (Ομ.Π.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η κατά το αρ. 3 της Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) Πρωτοβάθμια
Επιτροπή Αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεων Παραγωγών
(Ο.Π.) καθώς και των Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.) της Π.Ε. Πέλλας, που
συγκροτήθηκε με την υπ.’ αριθ. 419660(14534)/7-7-2021 (ΑΔΑ: 6ΚΥ87ΛΛ-4ΕΝ)
Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπ’ όψη:
1. Τον Καν.(EE)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου».
2. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής, «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής
όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών».
2
3. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής, «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να
επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού
κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 543/2011».
4. Τον εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής, «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών».
5. Την αριθ. 266355/2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 594/Β΄/01-04-2009), «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον
Καν (ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά
προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
6. Τον Ν. 4384/2016 (78/Α΄/26-04-2016), «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής
οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
7. Την αριθ. Κ.Υ.Α. 397/18235/2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017) «Αρμόδια αρχή, διαδικασία
και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων
τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθ.2430/110502/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ3800/Β΄/27-10-2017).
8. Την αριθ. 4270/13940/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 5/Β΄/05-01-2018), «Καθορισμός των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ)
αριθ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 της
Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης
Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική
για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών».
9. Την αριθ. 58/3844/08-01-2018 ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., «Βιώσιμα
Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών – Έλεγχοι
Οργανώσεων Παραγωγών» (ΑΔΑ:ΩΓ9Γ4653ΠΓ-7Ψ8).
10. Το αριθ. 2790/132787/08-12-2017 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Ελέγχων,
Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπ.Α.Α.Τ.
3
11. Το από 17-02-2022 απόσπασμα πρακτικού της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας
με την επωνυμία «AGRO ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ I.K.E.» από το οποίο προκύπτει η έγκριση
σύστασης και λειτουργίας Ομάδας Παραγωγών καθώς και η έγκριση του ειδικού
κανονισμού λειτουργίας ως ομάδα παραγωγών φρούτων και λαχανικών.
12. Τη με αριθ. πρωτ. 226377(8159)/30-03-2022 αίτηση αναγνώρισης της «AGRO
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ I.K.E.» ως ομάδα παραγωγών, με τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά.
13. Την με αριθ. πρωτ. 290116(10817)/21-04-2022 πρόσκληση της εν λόγω Επιτροπής.
14. Την από 16-05-2022 εισήγηση της τεχνικής εισηγήτριας της εν λόγω Επιτροπής.
15. Την από 11-05-2022 Έκθεση Ελέγχου από την Π.Ε.Α. των Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π. της
Π.Ε. Πέλλας της Π.Κ.Μ..
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναγνώριση της AGRO ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ I.K.E. ως Ομάδα Παραγωγών στον τομέα των
Οπωροκηπευτικών, με την επωνυμία «AGRO ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ I.K.E.», με έδρα την Τ.Κ.
ΑΘΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, καθώς με βάση τις διατάξεις του Καν (ΕΕ) 1308/2013 και
τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν η υπ΄ αριθ. 397/18235/2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ
601/Β΄/24-02-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και η υπ΄ αριθ. 4270/13940/2017
Υ.Α. (ΦΕΚ 5/Β΄/05-01-2018), ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης ως Ομάδα Παραγωγών
(Ομ.Π) για τα παρακάτω προϊόντα:
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1 0702 00 00 Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
2 0704 90 90 Άλλα βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica (Λάχανα)
3 0709 60 10 Γλυκοπιπεριές
4 0807 11 00 Καρπούζια
5 0807 19 00 Άλλα πεπόνια
6 0810 90 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά (Ρόδια)

 

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.