Κεντρική Μακεδονία

Eνίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία

745Προβολές

Αρχίζει από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού, στη σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πλατφόρμα στην οποία μπορούν από σήμερα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι πληγείσες επιχειρήσεις είναι:

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(f3xfkmjfnyvxgnvtelg1wn2b))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx%3ffbclid%3dIwAR242eYCPWMS8oa7o_LCePaH-2eEAiIAxgM5BfbuPL6xF5aGJ9bhSgg6uSQ&fbclid=IwAR242eYCPWMS8oa7o_LCePaH-2eEAiIAxgM5BfbuPL6xF5aGJ9bhSgg6uSQ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ένας μήνας (έως τις 10 Οκτωβρίου 2020) και δεν θα δοθεί παράταση.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «δίνεται από σήμερα, όπως είχαμε ανακοινώσει, η δυνατότητα στις πληγείσες επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας από την πανδημία του κορονοϊού, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για το κεφάλαιο κίνησης, που καλύπτει τα έξοδά τους σε ποσοστό 50% και είναι ποσό μη επιστρεπτέο. Οι επιχειρήσεις, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες αναλόγως εξόδων και ζημίας την οποία υπέστησαν στη διάρκεια της πανδημίας, θα επιδοτηθούν με 5.000 έως 50.000 ευρώ. Συνολικά, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι η πρώτη στη χώρα, η οποία υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση, διαθέτει 150 εκ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων. Η διαδικασία είναι απλή. Στις βασικές προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η πρόβλεψη οι επιχειρήσεις να απασχολούν κάτω των 50 εργαζομένων και ο αριθμός των εργαζομένων τους την ημέρα καταβολής της ενίσχυσης να είναι ίσος με τον αριθμό των εργαζομένων την ίδια ημερομηνία του 2019. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το πρόγραμμα ‘Διέξοδος’ προσπαθεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, να στηρίξει οικονομικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας των συμπολιτών μας. Η επιχορήγηση είναι μη επιστρεπτέα και θα καταβληθεί στους δικαιούχους το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος του 2021. Είναι μια διέξοδος για τις επιχειρήσεις, μια ένεση ρευστότητας και η έμπρακτη στήριξή μας σε όσους υπέστησαν τεράστιο πλήγμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας».

Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από την Περιφέρεια είναι συμπληρωματική των δράσεων της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως των οριζοντίων μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Τα κριτήρια ένταξης και αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά. Η διαδικασία θα γίνει με μοριοδότηση και οι υποψήφιες επιχειρήσεις θα έχουν μόνες τους τη δυνατότητα υπολογισμού της βαθμολογίας τους.

Το πρόγραμμα «Διέξοδος» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019. Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 ευρώ κατ’ ελάχιστο έως 50.000 ευρώ μέγιστο. Δηλαδή δεν μπορούν να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις με έξοδα πάνω από 100.000 ευρώ θα επιδοτηθούν με 50.000 ευρώ.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα: των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών, του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση και του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές – βιολογικές δραστηριότητες).

Τις διαδικασίες έχει αναλάβει το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.kepa-anem.gr – 2310480000), που θα υποδεχτεί τις αιτήσεις και θα τις αξιολογήσει ως το τέλος του 2020.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων, απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης είναι:

 1. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

 

 

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Δάνης Τζαμτζής: Μεγάλη επιτυχία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας – Ανάσα για την τοπική αγορά και οικονομία

 Ξεκίνησε η υλοποίηση, με χρηματοδότηση από την ΕΕ, του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Κεντρική Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αντιμετωπίζει την έλλειψη ρευστότητας  και τις προσκληθείσες ζημίες σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ως κεφάλαιο κίνησης, για την κάλυψη εξόδων τους.

Η δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης, δηλ. επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που:

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους,
 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019,
 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019,
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
 • Ανώνυμη Εταιρία,
 • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 • Ομόρρυθμη Εταιρία,
 • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 • Ι.Κ.Ε,
 • Ατομική Επιχείρηση,
 • Ν.Ε.Π.Α.,
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 • Συνεταιρισμός
 • Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

 

Σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής αναφέρει: «Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική επιτυχία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα ζωής στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που είναι η μεγάλη πλειονότητα και η ραχοκοκαλιά της τοπικής αγοράς και οικονομίας. Βγαίνοντας από το τούνελ της οικονομικής ύφεσης, η Ελληνική οικονομία βρέθηκε στη δύνη της κρίσης του κωρονοïού. Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, εισρέει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία των επιχειρήσεων που θα μπορέσουν να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να λειτουργήσουν. Έτσι, θα αποφύγουμε και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις που συνήθως παρατηρούνται στην αγορά, όταν κάποιοι επιχειρηματίες αναστέλλουν τη δραστηριότητά τους ή δεν μπορούν να καλύψουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις».

 

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.