Αθλητικά

oΛΑ TΑ ΣΩMΑTEΙA'” ^ΗtΥs#; ΘEMΑ: Σιiγκληoη Tακτικηq Γενιlcηg Συν6λευο’ηq των σωματεiων-μελioν τηg E.Π.Σ Ν. ΓΙEΛΛΑΣ

64Προβολές

ε ‘
Η Eκτελεoτικη Eπιτρo:η τηq’Ενωoηq Πoδοοφαιρικiοv Σωματεiων Νoμoιi
Π6λλαq, ο’ην oυνεδρiαoη ηq που 6λαβε 1cbρα ην 8-Ι-2024 και αφo6 6λαβε υπ’ 6ψιν τηt’ τιq
διατ&ξειq τoυ Kαταoτατικoι5 τηg (&ρθρo 24) με oμ6φωη απ6φαoη
ΣYΓΚΑΛΕΙ
Eτηoια Tακτικη Γεviκη Συν6λευoη των σωματεiων- μελcbν τηg E.Π.Σ N’ ΓΙEΛΛΑΣ οτιc 11-
3-2024, ημ6ρα Δευτ6ρα και iυρα 17.00 oην αiθουoα Συνεδρι&oεων τoυ Δημoυ Π6λλα9 oτα
Γιαιιιτod,, ψ Θ6ματα ημρηoiαg διατ&ξεωg τα παρακd,τω:
Α) Eκλoγη δ6o Γραμματ6ων για την ηρηoη τωv πρακτικcΙlν.
B) Eπικυρωοη πληρεξoυοiων αντιπροorilπων και Ε}ιεγpqαπαpτiαqπαριoταβνων μελrbv.
Γ)’Eκθεoη και’Eγκριoη Διoικητικo6 Απoλoγιομο6 6τoυq 2023 (απ6 1-1-2023 1ιΕ’1ρι’ 3|-Ι2-
2023).
Δ)’Eκθεo’η Eξελεγκτικη g Eππρoτη g (απ6 1 – | -2023 ψ6γρι 3 1′ -ι2-2023)’
Ε)’Eκθεoη και 6γκριoη oικoνoμικor5 Απoλoγιoμo6 6τoυ9 2023 (απ6 Ι-|-2023 μΕγρι3l-Ι2-
2023).
ΣT)’EκΘεοη και’Eγκριoη ΠρoUπoλoγ τo ψ6 9 ₠τ oυ c, 2024 .
Ζ) Aπoβokfi μελioν απ6 ην δ6ναμη τηq’Eνωoηq μαq, οriμφωνα με τo &ρθρο 16 τoυ
Kαταοτατικo6 τηq EΓΣ ΙΙEΛΛΑΣ και τoν N’ 272511999, 6πωc,τρoπoπoηθηκε και ιoβει με
τoνN4726l2020.
oΔΗΓΙEΣ
Σε περiπτωoη πoυ δεν θα επιτευ1θ εi απαρτkt, oι εργαoiεq τηq Eτηoιαq Tακτικηq Γενιlcηg
Συν6λευoηq θα πραγματοπoιηθo6ν ην iδια ημερα Δευτ6ρα ||-3-2024 και rilρα 18.00 και
oτoν iδιo χcbρο, με τα iδια θ6ματα, ψωρiqνi.α πρ6oκληoη και θα θεωρηθεi 6τι βρioκεται oε
απαρτiα, ανεξd,ρτητα απ6 τον αριθμ6 oωματεiων_μελcbν πoυ θα παρευρεθo6ν, 6πoυ ιoβει η
προβλεπ6μειη απαρτiα στo καταστατικ6 τηg’Eνωoηg Π6λλαζ και ηζ E.Π.o.
-K6θε οωματεio – μλoq θα εκπρooω:ηθεi oτην Γ.Σ. μ 6ναν αντιπρ6oωπo, πoυ θα oριoΘεi
μαζi με τoν αναπληρωτη τoυ με απ6φαoη του Δ.Σ. του σωματεioυ – μ6λoυ9 (oυιημμ6να
απooτ6λλoυμε 6ντυπo Πρακτικo6 Συνεδρiαoηq Δ’Σ oωματεioυ). o αντιπ’ρ6oωπo9 που θα
oριoθεi 6πωqπαpαπ&νω, πρ6πεινα εiναι μ6λo9 τoυ Δ.Σ. τoυ Σωματεioυ.
-Κdθε αντιπρ6oωπoq μπoρεiνα εκπρoσωπεiξνα μ6νo oωματεio .
oι αντιπρ6o’ωπoι νoμιμoπoιo6νται με ην κατ&θεoη oην Γραμματεiα τηq’Eνωoηg
Π6λλα9 τoυ απoοπd,σματoξ Πρακτικori Συνεδρiαoηq Δ.Σ. τoυ oωματεioυ, τo αργ6τερo β1ρι
την Π6μπτη 7-3-2024 και cbρα 14.00.
Mε τιμη
o ΓΙPoEΔPoΣ
1971
o ΓEN. ΓPAMMΑTEΑΣ
ΑΣΤEPΙoΣ ANTΩNΙOY toΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.