Δ.Πέλλας

Ανακοίνωση για την εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς & στο Βρεφικό Σταθμό

314Προβολές

Το ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας ανακοινώνει στους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα παιδιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφικού Σταθμού του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ για το σχολικό έτος 2022-2023, ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 10 Μαΐου μέχρι και 31 Μαΐου 2022.

Έντυπα αίτησης για τους Παιδικούς Σταθμούς και για τον Βρεφικό Σταθμό θα βρείτε συνημμένα στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης και οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο info@kekappa.gr.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική ή απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, δίνεται η δυνατότητα αυτοπρόσωπης παρουσίας στον ενδιαφερόμενο γονέα/ κηδεμόνα στο γραφείο των προϊσταμένων προσχολικής αγωγής,  κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης .

Οι δομές των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφικού Σταθμού που λειτουργούν εντός του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  είναι οι παρακάτω :

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ) 2382021313

2382028526

Α’ Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών Κολοκοτρώνη 18
Γ’ Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών Στράντζης 16
ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών Εργατικές Κατοικίες
Παιδικός Σταθμός Πενταπλατάνου  
Παιδικός Σταθμός περιοχής Αμπελιών
Β’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗ – ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)  2382021313

2382028526

Β’ Παιδικός Σταθμός Κρύας Βρύσης  
Παιδικός Σταθμός Ακρολίμνης
Παιδικός Σταθμός Αγίου Λουκά
Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων
Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου
Παιδικός Σταθμός Καρυώτισσας
Παιδικός Σταθμός Εσωβάλτων
Γ’ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)  2382021313

2382028526

Παιδικός Σταθμός Ν. Μυλοτόπου
Παιδικός Σταθμός Αραβησσού
Παιδικός Σταθμός Νέας Πέλλας
Παιδικός Σταθμός Αθύρων
Παιδικός Σταθμός  Πέλλας

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΑΠΟ 8 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 2,5 ΕΤΩΝ)

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς /κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνό 2382082815 & 27735 στην Προϊσταμένη Τμήματος Δόμνα Ανδρίκου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών

1.α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και στον Δημοτικό Βρεφικό Σταθμό έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της της αριθμ. 41087/29-11-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017, τεύχος Β’, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του Παιδικού ή Βρεφικού Σταθμού.

Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς τα παιδιά γίνονται δεκτά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης γίνονται δεκτά και τα παιδιά που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής.

2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφικό Σταθμό παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ή εργασιακή ανάγκη των γονέων.

3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι και 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές αξιολογούνται από την ορισθείσα επιτροπή βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και εγκρίνονται τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

Αίτηση που δε θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα μένει εκτός διαδικασίας επιλογής. (Διότι δεν θα μπορεί να αξιολογηθεί και να γίνει η κατάταξη της, με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στα οποία στηρίζεται η μοριοδότηση)

Για την εγγραφή νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς λαμβάνεται υπ’ όψιν η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του γονέα – κηδεμόνα, ώστε η κατανομή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς να γίνει χωροταξικά στο βαθμό που είναι εφικτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (για το οποίο υπάρχει και η δυνατότητα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης).

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε  φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων οικονομικού έτους 2021.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για τις αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται εκ νέου όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
2. Για νήπιο μονογονεϊκής  οικογένειας απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
4. Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

– Οι άνεργες μητέρες, οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες παρακαλούνται να ενημερωθούν σχετικά για την ανακοίνωση πρόσκλησης συμμετοχής τους στο δωρεάν  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr)

Για πληροφορίες και για ρύθμιση ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε με τις προϊστάμενες προσχολικής αγωγής του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ. Πέλλας στα τηλ. 2382021313 και 2382028526

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.