Δ.Πέλλας

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
169Προβολές

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

Έχοντας υπόψη:
1.Το από 25/08/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Κοινοτήτων και των Προέδρων Κοινοτήτων.
2.Την περ. γ’ της §1 και την §6 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. (Α’ 87)
3.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
4.Την με αρ. 28549/16-04-2019 (Β’ 1327) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
6.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 698/Β/2014) για το Δήμο Πέλλας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 63.122 κατοίκους.
7.Το γεγονός ότι ο Δήμος Πέλλας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.2 του Ν.3852/2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν 7 Αντιδήμαρχοι.
8.Την αριθ. 82/59633/20-08-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
9.Την αριθ. 48/22119/07-04-2020 εγκύκλιο του  ΥΠΕΣ.
10.Τις διατάξεις των άρθ. 75, 80, 88 και 89 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
11.Τις διατάξεις των άρθρων 94, 95 και 97 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
12. Την με αριθ.πρωτ. 25424/31-10-2022 αίτηση παραίτησης του κ. Βαλνάρη Νικόλαου από τη θέση του Προέδρου του νομικού προσώπου ΚΕΚΑΠΠΑ
13. Την με αριθ.πρωτ. 25425/31-10-2022 αίτηση παραίτησης του κ. Σεραϊδη Πέτρου από τη θέση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας
14.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας (ΦΕΚ 786/Β/2016, 1007/Β/2019).
15.Το γεγονός ότι πρέπει να οριστούν Αντιδήμαρχοι στις οργανικές μονάδες του Δήμου Πέλλας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
14.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζει τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας α) Πασσαλή Χρήστο, β) Σεραϊδη Πέτρο, γ) Βαλνάρη Νικόλαο, δ) Φωκά Ιωάννη, ε) Επιτροπάκη Αθανάσιο, στ) Βουτσά Χρήστο, ζ) Ανδρεάδη Γεώργιο, Αντιδημάρχους από 01-11-2022 έως 31-12-2023 και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες  αναλυτικά:

1. Στον κ. Πασσαλή Χρήστο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Γιαννιτσών τις αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής Ισότητας των Φύλων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

2. Στον κ. Σεραϊδη Πέτρο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης, καθώς και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Μ.Αλεξάνδρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στις δημοτικές ενότητες.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Παιδεία και στον Πολιτισμό, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

3. Στον κ. Βαλνάρη Νικόλαο Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στην Γεωργία και στην Κτηνοτροφία, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 11 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας

4. Στον κ. Φωκά Ιωάννη Αντιδήμαρχο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας τις παρακάτω αρμοδιότητες α, β, γ, δ, ε, της §4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 και συγκεκριμένα:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα
δ) Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Επιπλέον, την τέλεση πολιτικών γάμων και την έκδοση αδειών ταφής, και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά στην δημοτική ενότητα.
Επίσης, τη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής καθώς και τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν στον Αθλητισμό και στην Νέα Γενιά όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας.

5.Στον κ. Επιτροπάκη Αθανάσιο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Οικονομική Υπηρεσία, όπως την εποπτεία προσόδων, ΤΑΠ και τελών καθαριότητας- φωτισμού, ελέγχου, δημοτικής περιουσίας, ταμειακής βεβαίωσης εισπράξεων κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, προϋπολογισμού, εκκαθάρισης δαπανών, προμηθειών, λογιστηρίου-διπλογραφικού, ταμείου, διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείου, διαχείρισης υλικών και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος που αφορά την Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και τις αρμοδιότητες που αφορούν την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 15, 14 και 11 αντίστοιχα, του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας,  καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

6. Στον κ. Βουτσά Χρήστο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 αντίστοιχα του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

7. Στον κ. Ανδρεάδη Γεώργιο Αντιδήμαρχο τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες  που αφορούν την Καθαριότητα, το Περιβάλλον, το Πράσινο και την Πολιτική Προστασία, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου Πέλλας, όπως και την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και εκείνες που αφορούν στη θεώρηση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων και στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

8. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

9. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

10. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασσαλής Χρήστος.
Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε Γιαννιτσών απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.
Όταν ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού και Ανάπτυξης απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Όταν ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κρύας Βρύσης και της Δημοτικής Ενότητας Μ. Αλεξάνδρου απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του  ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πασσαλής Χρήστος.

Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρεάδης Γεώργιος.

Όταν ο κατά τόπο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας απουσιάζει ή κωλύεται τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

Όταν ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σεραϊδης Πέτρος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων ασκεί για την Δ.Ε Κρύας Βρύσης και Μ. Αλεξάνδρου ο κ. Σεραϊδης Πέτρος, για την Δ.Ε Κύρρου ο κ. Βαλνάρης Νικόλαος και για την Δ.Ε Πέλλας ο κ. Φωκάς Ιωάννης.

11. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Πέλλας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.