Δ.Πέλλας

Θέσεις της Δημοτικής Παράταξης «ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» για τον Ισολογισμό του Δήμου.

551Προβολές

Θέσεις της Δημοτικής Παράταξης «ΠΕΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 

14 λόγοι που αποδεικνύουν το δήθεν νοικοκύρεμα – εδώ και 10 χρόνια – του δήμου Πέλλας 

 

Με τις διατάξεις του ν.4735/2020 η αρμοδιότητα για την έγκριση του απολογισμού μεταβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου από το γεγονός ότι δήμοι καταψήφισαν τον απολογισμό – ισολογισμό  και αποτελέσματα χρήσης. Στο Δ.Σ. έμεινε μόνο η έγκριση του ισολογισμού, με βάση και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Για 14 σοβαρές παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών, ο «νοικοκυρεμένος» ισολογισμός δεν ψηφίστηκε από την παράταξή μας.

Ποιες είναι αυτές:

 1. Η απογραφή της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι την 31/12/2019 και κατά συνέπεια δεν είχε διαμορφωθεί το τελικό ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων του.
 2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους ποσού 180 χιλ. €, ποσό που πρέπει να πληρώσει ο Δήμος, βάσει της προσωρινής Έκθεσης Εκκαθάρισης της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κάμπου Ν. Πέλλας Α.Ε.»
 3. Στις «Απαιτήσεις» του Δήμου Πέλλας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού 7,07 εκατ.€ περίπου, για τις οποίες υφίσταται πρόβλεψη ύψους 1,5εκατ. περίπου, για τη πιθανή ζημία που θα υποστεί ο Δήμος από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Η υφιστάμενη πρόβλεψη από το Δήμο Πέλλας υπολείπεται όμως κατά 3,3 εκατ. €. Περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί δηλαδή, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,3 εκατ. ευρώ περίπου και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων αυξημένα κατά 400 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 300 χιλ. και τα αποτελέσματα των χρήσεων πριν το 2017 αυξημένα κατά 2,6 εκατ. αντίστοιχα. Τι νοικοκύρεμα κι αυτό τόσα χρόνια!!!! Αν στην υφιστάμενη πρόβλεψη του 1,5 εκατ. προσθέσουμε και την υποεκτίμηση της επισφάλειας 3,3 εκατ. βάση των ορκωτών τότε η επισφάλεια αγγίζει τα 4.800.000. Άρα υποεκτιμάμε την επισφάλεια και αυξάνουμε δαπάνες, ενώ δεν θα έπρεπε.
 4. Δυστυχώς τίποτα δεν ξεκαθάρισε μετά την συνένωση των νομικών προσώπων από κάθε δήμο κι έτσι περιλαμβάνονται στα βιβλία του Δήμου έργα Ύδρευσης & Αποχέτευσης των τέως δήμων, υπόλοιπα. Εκατομμύρια χορηγήσεων και παγίων που έπρεπε να μεταφερθούν στη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Πέλλας» (η οποία τα χρησιμοποιεί) και να προσαυξήσουν το κεφάλαιο της και ισόποσα τη συμμετοχή του Δήμου. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις μεταβολές στην αξία της συμμετοχής αλλά και στην καθαρή θέση του Δήμου για την περίπτωση που είχαν διενεργηθεί σωστά οι απαιτούμενες νομικές ενέργειες και κατάλληλες λογιστικές καταχωρήσεις κι έτσι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα.
 5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν επιβαρύνθηκαν με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες εισφορές ΙΚΑ με συνέπεια τα αποτελέσματα της χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 104 χιλ. ενώ οι “Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς” να είναι μειωμένες κατά ευρώ 104χιλ. Στοιχεία δηλαδή που δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα για τι συμβαίνει στα ταμεία του δήμου.
 6. Ο Δήμος Πέλλας επιβαρύνεται και με σημαντικά ποσά δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος για τα αντλιοστάσια ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Κρύας Βρύσης, Κύρρου και Πέλλας για τα οποία δεν έγινε μέχρι σήμερα αλλαγή χρήσης και κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής με συνέπεια να πληρώνει ο Δήμος τις δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος. Από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ελέγχου μας, προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ανέρχονται συνολικά μέχρι την 31.12.2019 σε 2,8 εκ. ευρώ.
 7. Στα «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», περιλαμβάνεται και ποσό 1,4 εκατ.€ περίπου, που αφορά δεδουλευμένα έσοδα του Δήμου από την παροχή υπηρεσιών προς τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, για τη λειτουργία και διαχείριση του ΧΥΤΑ, με προσωπικό του δήμου, έναντι της ανά τόνο απορριμμάτων αμοιβής του, για τις χρήσεις 2014 έως και τη χρήση 2016 ,που δεν έχει (αν είναι δυνατόν) τιμολογηθεί μέχρι σήμερα. Και μόλις στα τέλη του 2019 κατατέθηκε αγωγή από τον «ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» κατά του ΦοΔΣΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με την οποία ζητείται η καταβολή των αμοιβών 1,8 εκατ. € περίπου για τις ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες.
 8. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν λάβαμε πληροφορίες σχετικά με την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου Πέλλας καθώς και αναφορά σε τυχόν εμπράγματα βάρη για όλα τα ακίνητά του. O Νομικός Σύμβουλος του Δήμου εγγράφως μας ενημέρωσε ότι «δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων του τέως Δήμου Γιαννιτσών» ενώ για την ύπαρξη εμπραγμάτων βαρών επί των ακινήτων των άλλων δημοτικών ενοτήτων 10 χρόνια μετά δεν έχει καμία πληροφόρηση.
 9. Η απογραφή και αποτίμηση ορισμένων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι και τα τέλη του 2019 και κατά συνέπεια δεν υπολογίσθηκαν οι αποσβέσεις της παρούσας και των προηγούμενων χρήσεων. Είναι λυπηρό πως σε έναν τόσο νοικοκυρεμένο δήμο δεν έχει ολοκληρωθεί η φυσική απογραφή και αποτίμηση όλης της σχολικής περιουσίας.
 10. Από τη χρήση του 2018 και μέχρι σήμερα, πραγματοποιούνται ενέργειες για τη μεταβίβαση, των μεταφορικών μέσων των τέως δήμων, στο όνομα του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Πέλλας. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης έκθεσης, δεν είχε ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία.
 11. Ο Δήμος Πέλλας συμμετέχει, με ποσοστό 100%, στη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Πέλλας (ΔΗΚΕΠΑΠ)» που έχει συνολικό κεφάλαιο 2.263.147,96 € από το οποίο μέχρι την 31.12.2019 το καταβλημένο ανέρχονταν σε λίγο πάνω από 1€ με το οφειλόμενο ποσό προς την επιχείρηση να αγγίζει το 1.140.000 €. Σημειώνεται όμως ότι, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, δεν τέθηκαν υπόψη μας ελεγμένες, από Ορκωτούς Ελεγκτές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.

Ο Δήμος Πέλλας συμμετέχει, με ποσοστό100% και στη «Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πέλλας (ΔΕΥΑΠ)» που έχει συνολικό κεφάλαιο €4.028.118,23 από το οποίο μέχρι την 31.12.2019  το καταβλημένο ανέρχονταν σε €3.903.118,23 και το οφειλόμενο σε €125.000,00.

 1. Δυστυχώς δεν τηρείται ούτε βιβλίο αποθήκης .
 2. Κατά τον έλεγχο των λογαριασμών για τις δαπάνες των ενοικίων που καταβάλλει ο Δήμος, διαπιστώσαμε περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα μισθωτήρια συμφωνητικά.
 3. Και τέλος ένα πολιτικό σχόλιο για τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος αν περάσει στις αρμοδιότητες των Δήμων θα είναι πολύ δύσκολο οι δήμοι να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν, εφόσον σήμερα δεν μπορούμε να εισπράξουμε ούτε τα ανταποδοτικά τέλη και τις εισφορές από πολλούς δημότες μας. Πρότασή μας να υπάρχει κρατική επιχορήγηση όπως είναι σήμερα και να μας δοθούν επιπλέον ποσοστά από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ.

Για ακόμη μια φορά καταψηφίσαμε τον ισολογισμό του δήμου Πέλλας, εφόσον οι περισσότερες από τις παρατηρήσεις έχουν γίνει και στο παρελθόν χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει καμία βελτίωση.

 

 

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

ΠΕΛΛΑ – ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στάθης Καστερίδης

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.