Δ.Αλμωπίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

47Προβολές

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΢ΤΜΠΑΡΑ΢ΣΑΣΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΗ & ΣΗ΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢Η΢

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ΢ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ΢

Ζχοντασ υπόψθ:
– Σο άρκ. 77 του Ν.3852/2010,όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του αρκρ. 58 του Ν.
3966/2011, το άρκρ.7 του Ν. 4623/19 και το αρκρ. 51 του Ν. 4873/21 και το άρκρο 10 του Ν.
5056/2023.
– Σθν εγκφκλιο 1/661/07-01-2020 του Τπουργείου Εςωτερικϊν.
– Σθν υπ’ αρικ. 56/28-02-2024 (ΑΔΑ: 6ΡΘ1ΩΨΩ-Η0Σ) ΑΔ΢ για τον κακοριςμό ελαχίςτου
περιεχομζνου τθσ προκιρυξθσ.

Προκηρφςςει

Θζςθ, “΢υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ”

κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 77 του Ν.3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Α. Κριτήρια επιλογήσ
΢φμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 56/28-02-2024 Απόφαςθ Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου κακορίςτθκαν οι
ελάχιςτοι όροι προκιρυξθσ επιλογισ του ΢υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ ωσ εξισ:
 Ωσ ΢υμπαραςτάτθσ επιλζγεται πρόςωπο εγνωςμζνου κφρουσ και εμπειρίασ.
 Ωσ ΢υμπαραςτάτθσ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετόσ Διμου, περιφζρειασ ι βουλευτισ.
 Ωσ προσ το αξίωμα του ΢υμπαραςτάτθ ιςχφουν τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 10 του Ν. 4804/2021 (Αϋ90).
 Θ κθτεία του ςυμπαραςτάτθ ακολουκεί τθ κθτεία τθσ δθμοτικισ αρχισ.
 Ωσ καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ υποψθφιοτιτων ορίηεται θ θμερομθνία
διεξαγωγισ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου για τθν επιλογι του
΢υμπαραςτάτθ.
 Όλεσ οι υποψθφιότθτεσ πρζπει να ςυνοδεφονται από ςφντομο βιογραφικό ςθμείωμα
που να περιλαμβάνει ςτοιχεία ςπουδϊν, επαγγελματικισ και αυτοδιοικθτικισ
εμπειρίασ και ςτοιχεία επικοινωνίασ. Επίςθσ κα πρζπει να ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ, ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υποψθφίου τα κωλφματα
και τα αςυμβίβαςτα του άρκρ. 10 του Ν. 4804/21/(Α’ 90).
Β) Αρμοδιότητεσ ΢υμπαραςτάτη
Ο ΢υμπαραςτάτθσ δζχεται ενυπόγραφεσ καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του διμου, των νομικϊν του προςϊπων και των
επιχειριςεϊν του και αςκεί διαμεςολάβθςθ προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα,

ενϊ είναι υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτουσ
ενδιαφερομζνουσ ωσ προσ τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ ο ίδιοσ προζβθ μετά τθ λιψθ τθσ καταγγελίασ
τουσ.
Εφόςον, φςτερα από εξζταςθ καταγγελίασ, προκφψουν φαινόμενα κακοδιοίκθςθσ, ο
ςυμπαραςτάτθσ δφναται να υποβάλλει ςυςτάςεισ προσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν
αποτροπι επανάλθψθσ τουσ.
Ο ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ.
Θ ετιςια ζκκεςθ παρουςιάηεται από τον ίδιο και ςυηθτείται ςτθν ειδικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ του
δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τον απολογιςμό τθσ δθμοτικισ αρχισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου
217 του Κ.Δ.Κ., εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. Ο ςυμπαραςτάτθσ μπορεί επίςθσ
να προβαίνει ςτθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ τθσ δθμοτικισ διοίκθςθσ και των ςχζςεων τθσ
με το κοινό, τόςο ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ ζκκεςισ του, όςο και επ’ ευκαιρία ςθμαντικϊν
προβλθμάτων κακοδιοίκθςθσ που ο ίδιοσ εντοπίηει. ΢τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, οι ειδικζσ
προτάςεισ του ςυμπαραςτάτθ υποβάλλονται ςτον διμαρχο και κοινοποιοφνται ςτο δθμοτικό
ςυμβοφλιο και ςτον γενικό γραμματζα του διμου. Σόςο θ ετιςια ζκκεςθ όςο και οι ειδικζσ
προτάςεισ του ςυμπαραςτάτθ αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου με φροντίδα
των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν.
Ο ςυμπαραςτάτθσ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ του Διμου, οι οποίεσ είναι
υποχρεωμζνεσ να παρζχουν κάκε δυνατι ςυνδρομι. Κατά τθν εξζταςθ των καταγγελιϊν ο
ςυμπαραςτάτθσ μπορεί να αιτθκεί ςτοιχεία από το αρχείο των υπθρεςιϊν του Διμου, με τθν
επιφφλαξθ των διατάξεων του ΠΔ28/2015 (34) για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία.
Ο ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ λαμβάνει αντιμιςκία ιςόποςθ με τθν αντιμιςκία
του προζδρου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.
Θ υποβολι καταγγελίασ ι αναφοράσ ςτο ΢υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ δεν
αναιρεί τθ ςχετικι αρμοδιότθτα του ΢υνθγόρου του Πολίτθ ωσ ανεξάρτθτθσ αρχισ, οφτε τισ
αρμοδιότθτεσ άλλων ελεγκτικϊν οργάνων και αρχϊν, κακϊσ και του Ελεγκτι Νομιμότθτασ.
Γ) Διαδικαςία επιλογήσ
Ο ΢υμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ επιλζγεται με απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με
μυςτικι ψθφοφορία και με πλειοψθφία των 2/3 του ςυνόλου των μελϊν του Δθμοτικοφ
΢υμβουλίου. Πριν τθν ζναρξθ τθσ μυςτικισ ψθφοφορίασ ο Πρόεδροσ δίνει το λόγο ςτουσ
υποψιφιουσ που το επικυμοφν, προκειμζνου να τοποκετθκοφν ςχετικά με τθν υποψθφιότθτά
τουσ.
Αν δεν επιτευχκεί θ επιλογι, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τθν ίδια ι μεταγενζςτερθ
ςυνεδρίαςθ με τθν ίδια πλειοψθφία. Είναι επιτρεπτι με τθν ίδια πλειοψθφία και τθν αυτι
διαδικαςία θ ανάκλθςθ του ςυμπαραςτάτθ για πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του, με ειδικά
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου.
Δ) Χρόνοσ υποβολήσ υποψηφιοτήτων
Τποψθφιότθτεσ υποβάλλονται με γραπτι διλωςθ που κατατίκεται αυτοπροςϊπωσ ι δια
πλθρεξοφςιου δικθγόρου ςτο Γραφείο Προζδρου Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου (Πλατεία Αγγελι Γάτςου,
Αριδαία) μζχρι τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου και ϊρα 12:00ϋ το μεςθμζρι
υπόψθ του Προεδρείου του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου Διμου Αλμωπίασ.
Θ θμερομθνία υποβολισ των υποψθφιοτιτων κα προςδιοριςτεί με τθν ζκδοςθ ςχετικισ πρόςκλθςθσ
για τθ διεξαγωγι ςυνεδρίαςθσ του Προζδρου του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου με κζμα τθν επιλογι του
΢υμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ, θ οποία κα δθμοςιευτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
και ςτθν οποία κα αναφζρεται θ θμερομθνία και θ ϊρα ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου για
τθν επιλογι του.

Θ διλωςθ υποψθφιότθτασ πρζπει να ςυνοδεφεται από βιογραφικό ςθμείωμα που κα περιλαμβάνει
ςτοιχεία ςπουδϊν, επαγγελματικισ και αυτοδιοικθτικισ εμπειρίασ και ςτοιχεία επικοινωνίασ
(τθλζφωνο, διεφκυνςθ, e-mail) κακϊσ και από υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα αναφζρεται ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπο του υποψθφίου τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα που προβλζπονται ςτο
άρκρο 10 του Ν. 4804/2021 (Αϋ90) κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο που κα ενίςχυε, κατά τθν
κρίςθ του αιτοφντα, τθν υποψθφιότθτά του.
Με τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ο υποψιφιοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τθν κοινοποίθςθ των
παραπάνω εγγράφων ςτα μζλθ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου Διμου Αλμωπίασ.
Θ διαδικαςία εκλογισ του ΢υμπαραςτάτθ του Δθμότθ & τθσ Επιχείρθςθσ κα ολοκλθρωκεί ςτθ
΢υνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ ΢υμβουλίου με τθν προβλεπόμενθ ψθφοφορία.
Πλθροφορίεσ παρζχονται κακθμερινά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 09:00-14:00, από το Σμιμα
Τποςτιριξθσ Πολιτικϊν Οργάνων ςτα εξισ τθλζφωνα: 2834350231, 282.
Ε) Δημοςιότητα προκήρυξησ
Θ παροφςα να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Αλμωπίασ, ςτο δθμοτικό κατάςτθμα και ςτο
Πρόγραμμα Διαφγεια.
Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ καταλαμβάνει και τισ δφο ψθφοφορίεσ που προβλζπει ο νομοκζτθσ
για τθν επιλογισ ΢υμπαραςτάτθ ςτθν παρ. 2 του άρκρου 77 του Ν. 3852/2010.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ΢ ΑΛΜΩΠΙΑ΢
ΠΑΡΟΤΣΟΓΛΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ΢

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.