Δ.Έδεσσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

80Προβολές

ΠΡΟΣ
1. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Έδεσσας
2. Τους Προέδρους των Συμβουλίων
των Δημοτικών Κοινοτήτων

Καλείστε να προσέλθετε την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.,
σε τακτική δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, και με τη διαδικασία της
τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), σε
συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), για συζήτηση και λήψη
απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση της αριθμ. 374/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας, οικονομικού έτους
2022» σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των
Ο.Τ.Α.
2. Έγκριση απολογισμού του Δήμου Έδεσσας, έτους 2021.
3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του
Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2021 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα).
4. Σύνταξη έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Απαλλαγή υπολόγου κι αναπληρωτή αυτού παγίας προκαταβολής.
6. Έγκριση μετακινήσεων υπηρεσιακών οχημάτων εκτός έδρας.
7. Έγκριση 1ης τροποποίησης μελέτης έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου
Δήμου Έδεσσας».
8. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού
αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου
«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας Παναγίτσας».
2
9. Έγκριση παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου
«Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του
Κανναβουργείου και επανάχρησή του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής
δραστηριότητας».
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Γιάννου
Κοινοποίηση:
1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
2. Νομικό Σύμβουλο.
3. Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου
4. Ιστοσελίδα του Δήμου.
Σημειώσεις:
1. Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και των συνοδευτικών στα
θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που εισηγούνται τα θέματα, για
πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση.
2. Τα Τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στην συνεδρίαση
παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την αναπλήρωσή τους.
3. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή των Τμημάτων που έχουν θέματα προς συζήτηση
να παραβρίσκονται στην συνεδρίαση.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.