Δ. ΣκύδραςΕργασία

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας

278Προβολές

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας
Ο Δήμος Σκύδρας ύστερα από την υπ’ αρ.291/2022 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Σκύδρας (ΑΔΑ:67ΑΘΩ12ΦΙ7 ) και έχοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει
προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
δύο (2) μηνών ,συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου , προς κάλυψη των αναγκών
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου , ως εξής :
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ Διοικητικού 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
3.Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος σύμφωνα με το άρθρο 16 του
υπαλληλικού κώδικα (να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να
τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους
δικαιώματα).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικ/κά
είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
d_skydras@skydra.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 20,
58500–Σκύδρα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Σκύδρας
(τηλ. επικοινωνίας: 2381351826).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής και η υπεύθυνη δηλωση που θα υποβληθούν με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες,
με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις δεν
γίνονται δεκτές.
Έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου
Σκύδρας www.skydra.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες από την
επομένη εργάσιμη της ημέρας ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή από 21-11-2022 μέχρι και 23-11-2022. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΕΝΤΥΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.