ΕιδήσειςΕργασία

Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ”Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων”

207Προβολές

H Δήμαρχος Σκύδρας

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : ,www.promitheus.gov.gr και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου/χων της συμφωνίας – πλαίσιο για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων”, προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αντικείμενο της σύμβασης: Η παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Σκύδρας από εξωτερικά συνεργεία. H σύμβαση διαιρείται σε τμήματα. Ο κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας μπορεί να καταθέσει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα

Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/04/2023 και ώρα 09.00 π.μ. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/04/ 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

Κάντε το σχόλιο σας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.